Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

JAROSIEWICZ, A., OBOLEWSKI, K.: Wpływ małych elektrowni wodnych na dynamikę zmian stanu, przepływu i temperatury wód powierzchniowych i gruntowych – studium przypadku w dolinie rzeki Słupi
Influence of small hydropower plants on the fluctuation of surface and ground water level, discharge and temperature – a case study of the Słupia River

KIRYLUK, A.: Wpływ robót konserwacyjnych na gatunki roślin w rowach melioracyjnych na pobagiennym obiekcie łąkowym
Influence of maintenance work on the plant of species in meliorated ditches on the post-bog meadows object

GORĄCZKO, M.: Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w rejonie Bydgoszczy
Variability of ice phenomena on the Vistula River in the vicinity of Bydgoszcz

RADAWIEC, B., ALEKSANDROWICZ, O.: Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) użytkowanej rolniczo łąki obszaru Natura 2000 w Dolinie Wieprzy
Carabids (Coleoptera: Carabidae) of the agricultural utilized meadow on Natura 2000 area in the Valley of Wieprza River

PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A., BRZANK, M.: Zachowanie ciągłości polityki przestrzennej gminy w zakresie tworzenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria
Continuity of spatial management of a commune in terms of building up its ecological network on the example of the Góra Kalwaria Commune

SIKORSKI, P., ŻOŁNIERCZUK, M., SIKORSKA, D., WIERZBA, M.: Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki
Impacts of tourism to valuable non-forest habitats in Natura 2000 site the Ostoja Wigierska

GŁUCHOWSZKI, A.: Zastosowanie aparatu CBR do badań cyklicznych i wyznaczenia cyklicznego modułu sprężystości (MR)
Application of CBR apparatus to cyclic test and resilient modulus (MR) estimation

ZAWADZKI, Ł., LECH, M.: Interpretacja wyników rozpraszania ciśnienia wody w porach gruntu z badań CPTU pod kątem określania właściwości hydraulicznych podłoża gruntowego
Interpretation of CPTU dissipation test results to determine soil hydraulic properties

MAZUR, Z., RADZIEMSKA, M., TOMASZEWSKA, Z., ŚWIĄTKOWSKI, Ł.: Effect of sodium chloride salinization on the seed germination of selected vegetable plants
Wpływ chlorku sodu na zdolność kiełkowania nasion wybranych roślin warzywnych

MICHALEC, B., TARNAWSKI, M., MAJERCZYK, A., WACHULEC, K.: Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym na rzece Uszwicy
Verification of a rating curve in a gauge cross-section on the Uszwica River

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

KOWAL, P., JASIŃSKA, K., BABIŃSKA-WERKA, J.: Aktywne metody ochrony zwierząt wzdłuż linii kolejowych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
Active animal protection methods along railway lines on European Ecological Network Natura 2000

GRADOWSKA, A., POŁOŃSKI, M.: Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odcinka drogi krajowej S7
Environmental conditions influence on the implementation costs on the example of rebuilding part of the national road S7

MAŁUSZYŃSKA, I., WODZIŃSKI, M., MAŁUSZYŃSKI, M.J.: Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Możliwości i ograniczenia
The use of biomass for energy purposes. Possibilities and limitations

Kronika
Chronicle

GOŁĘBIEWSKA, A.: Dr inż. Roman Kamiński – wspomnienie o twórczym i prawym Człowieku
Memory of dr inż. Roman Kamiński

GILEWSKI, W.: Rozważania o metodzie elementów skończonych
Some considerations on the finite element method

SKUTNIK, Z.: Zastosowanie MES w projektowaniu geotechnicznym ziemnych budowli hydrotechnicznych
FEM application in a geotechnical design of earth hydrotechnical structuresCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw