Tytuł artykułu: Wpływ robót konserwacyjnych na gatunki roślin w rowach melioracyjnych na pobagiennym obiekcie łąkowym

Autorzy: KIRYLUK, A.

Słowa kluczowe: łąki pobagienne, rowy melioracyjne, flora, bioróżnorodność, konserwacja rowów

Streszczenie: Przeprowadzono badania flory w rowach melioracyjnych na pobagiennym obiekcie łąkowym Supraśl Dolna w latach 2010–2012. Badano zbiorowiska roślinne występujące na skarpach i na dnie rowów w celu określenia różnorodności gatunkowej i pokrycia powierzchni przez poszczególne gatunki. Badania wykazały, że rodzaj częstotliwość wykonanie robót konserwacyjnych wpływa na stan flory w rowach, powodując zróżnicowanie bioróżnorodności, a w większości jej zmniejszeni. Stwierdzono, że w rowach melioracyjnych występowały 43 gatunki roślin naczyniowych. Najwięcej gatunków stwierdzono w zbiorowiskach roślinnych na dnie rowów. Najbardziej ubogie zbiorowiska występowały na skarpach rowów wykaszanych 2 razy w roku. W zbiorowiskach roślinnych dna rowu wykaszanego raz na 3 lata stwierdzono więcej gatunków niż w rowach z niewykaszanym dnem. Prace konserwacyjne polegające na wykaszaniu roślinności na skarpach i na dnie oraz na odmulaniu dna rowów powinny być wykonywane w sposób niezmniejszający przyrodniczych funkcji tych zbiorowisk roślinnych. Siedliska rowów melioracyjnych są miejscami lęgowymi wielu ptaków, a także zapewniają warunki bytowania dla wielu gatunków fauny.

Cytowanie w stylu APA: Kiryluk, A. (2013). Wpływ robót konserwacyjnych na gatunki roślin w rowach melioracyjnych na pobagiennym obiekcie łąkowym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 374-381.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kiryluk, 2013), następne powołania: (Kiryluk, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Kiryluk, Aleksander. "Wpływ robót konserwacyjnych na gatunki roślin w rowach melioracyjnych na pobagiennym obiekcie łąkowym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 374-381.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kiryluk 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kiryluk_2013_PNIKS, author={Kiryluk, Aleksander}, title={Wpływ robót konserwacyjnych na gatunki roślin w rowach melioracyjnych na pobagiennym obiekcie łąkowym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A2/art2.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={374-381}}

Pełny tekst PDF


Go Back