Tytuł artykułu: Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki

Autorzy: SIKORSKI, P., ŻOŁNIERCZUK, M., SIKORSKA, D., WIERZBA, M.

Słowa kluczowe: metryki krajobrazowe, atrakcyjność krajobrazu, zabudowa letniskowa, zmiany użytkowania terenu

Streszczenie: Aktywna turystyka oraz wprowadzanie zabudowy w obszarach o bardzo dużych walorach przyrodniczych stanowią duże zagrożenie dla cennych siedlisk, w tym siedlisk Natura 2000. W niniejszej pracy oceniano zagrożenia ze strony turystyki dla nieleśnych siedlisk przyrodniczych w Ostoi Wigierskiej. Wyznaczono tereny charakteryzujące się jednocześnie dużymi walorami przyrodniczymi i najwyższą atrakcyjności dla odwiedzającego. Nie stwierdzono dużego zagrożenia ze strony aktywnej turystyki, ponieważ jedynie 0,7 ha obszaru spełniało powyższe kryteria. Problem stanowi jednak powierzchnia nowo powstającej zabudowy wprowadzanej na obszary cennych siedlisk przyrodniczych. Tworzenie map atrakcyjności dla wypoczynku i monitoring zabudowy są podstawą ochrony przed zniszczeniami najcenniejszych siedlisk Ostoi Wigierskiej wywołanymi przez ruch turystyczny.

Cytowanie w stylu APA: Sikorski, P., Żołnierczuk, M., Sikorska, D. & Wierzba, M. (2013). Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 413-425.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sikorski, Żołnierczuk, Sikorska & Wierzba, 2013), następne powołania: (Sikorski i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Sikorski, Piotr, Maciej Żołnierczuk, Daria Sikorska, Marek Wierzba. "Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 413-425.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sikorski i inni 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sikorski_Żołnierczuk_Sikorska_Wierzba_2013_PNIKS, author={Sikorski, Piotr and Żołnierczuk, Maciej and Sikorska, Daria and Wierzba, Marek}, title={Zagrożenia dla cennych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Ostoi Wigierskiej związane z rozwojem turystyki.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A6/art6.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={413-425}}

Pełny tekst PDF


Go Back