Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

SOMOROWSKA, U., ŚLĄZEK, M.: Zastosowanie modelu HBV-light do symulacji odpływu rzeki nizinnej
Application of the HBV-light model for discharge simulation of lowland river

BARAN-GURGUL, K., RACZYŃSKI, K.: Niżówki w zlewniach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Wieprza
Low flows in mountain and upland catchments on example of Wisłoka and Wieprz rivers

BARSZCZ, M., BARTOSIK, Z., RUKŚĆ, S., BATORY, J.: Porównanie przepływów maksymalnych obliczonych w zlewni miejskiej za pomocą modeli HEC-RAS i SWMM
Comparison of maximum flows calculated in urban catchment using HEC-RAS and SWMM models

KOŃCZAK, B., MIKSCH, K.: Wpływ polimerów zewnątrzkomórkowych na granulację osadu czynnego w warunkach tlenowych
Influence of extracellular polymeric substances on aerobic granulation

MALARSKI, M.: Jakość ścieków szarych zawierających płynne środki chemii gospodarczej
The quality of greywater containing liquid household chemicals

CZAJKOWSKA, J., KAZIMIERCZAK, M.: Wpływ dezintegracji mikrofalowej na proces tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego
The impact of the disintegration of the microwave on the process of aerobic digestion of excess sludge

NIEWIADOMSKI, A.: Ocena wpływu nawożenia preparatem Biocal na właściwości fizykochemiczne i produktywność gleb przy wykorzystaniu biotestu Phytotoxkit
Impact assessment of Biocal fertilization on physicochemical properties and productivity of soils by using the Phytotoxkit biotest

MIZERNA, K., GUŻDA, A.: Ocena zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji systemu grzewczego domu jednorodzinnego wraz z analizą zawartości metali ciężkich w pobliskich glebach
Assessment of pollutants emitted during operation of the heating system of detached house with analysis of heavy metals content in surrounding soils

MAZUR, A.: Ocena bilansu transportu zanieczyszczeń powietrza pomiędzy Polską a krajami sąsiednimi w latach 2008-2012 na podstawie symulacji atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń. Część II – związki azotu i siarki.
Air transport of pollutants between Poland and neighbouring countries in 2008-2012 – assessment of the balance, based on the simulation of atmospheric dispersion. Part II – nitrogen- and sulphur compounds.

ZDUNEK, M., KŁECZEK, M.: Performance of GEM-LAM dichotomous forecast for selected weather phenomena
Sprawdzalność numerycznej prognozy dychotomicznej z modelu GEM-LAM dla wybranych zjawisk pogodowych

MAJEWSKA, J.: Analiza możliwych kierunków rozwoju obszarów wiejskich - metoda indeksowa
Analysis of possible directions for rural development - the index method

MALINOWSKA, E.E.: Tertiary compression of Polish peat
Trzeciorzędowa ściśliwość polskich torfów

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

DOHOJDA, M., WĄGROWSKA, M., WITKOWSKA – DOBREV, J.: Analiza wybranych błędów projektowo-wykonawczych w realizacji podziemnych garaży
Faults analysis of selected design and implementing multi garages