Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

WOJNICKA-JANOWSKA, E.: Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z Międzyrzecza
Research of the impact of consolidation on the strength of gyttja from Międzyrzecz

STRAŻ, G.: Analiza wpływu temperatury na wielkość strat masy przy prażeniu wybranego rodzaju torfu
The analysis of the impact of temperature when it comes to the rate of ignition loss of selected kind of peat

KACZMAREK, Ł., KIEŁBASIŃSKI, K.: Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania
Propostion of high-resolution computed microtomography use in the study of cohesive soil creep

MATUSIEWICZ, W., LECHOWICZ, Z., WRZESIŃSKI, G.: Wyznaczanie granicy płynności metodą Casagrandego i penetrometrem stożkowym
Determination of liquid limit by Casagrande method and cone penetrometer

KLUKOWSKI, M., NITKOWSKI, A.: Zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce osiadań nawierzchni drogowych na przykładzie prawobrzeżnego dojazdu do mostu na Wiśle w Kwidzynie
Use of ground-penetrating radar for diagnostics of pavement settlements: a case study from right-bank driveway to bridge over the Vistula river at Kwidzyn

FALKOWSKA, E., FALKOWSKI, T., BRACH, M.: Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT) w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych Wisły między Basonią a Solcem nad Wisłą oraz jego znaczenia dla koncentracji metali ciężkich
The use of digital elevation model (DTM) in the facies differentiation analysis of flood sediments of the Vistula river between Basonia and Solec upon Vistula and its importance for the concentration of heavy metals

KOBIERSKI, M., LEMANOWICZ, J.: Activity of phosphomonoesterases and the content of phosphorus in the eroded Luvisols of orchard and arable soils
Aktywność fosformonoesteraz oraz zawartość fosforu w zerodowanej glebie płowej użytkowanej sadowniczo i rolniczo

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

SULEWSKA, M.J.: Nowa klasyfikacja gruntów
New classification of soil

PAPROCKI, P., TYMIŃSKI, W., KIEŁCZEWSKI, T.: Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy podłoża gruntowego dla inwestycji liniowej
Analysis of geotechnical parameters of soft soils – example of soil investigation data for a linear investment

GODLEWSKI, T., KACZYŃSKI, Ł.: O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm europejskich
The determination of shear strength of soil based on field vane test in accordance with new European standards

ROMAN, G., ROMAN, M., ROMAN, M.G.: Warunki geologiczno-inżynierskie w dolinach rzecznych na przykładzie tarasu zalewowego Warty w rejonie Uniejowa
Geological and engineering conditions in river valleys as exemplified by the Warta flood terrace at Uniejów

Kronika
Chronicle

MIODUSZEWSKI, W.: Profesor Władysław Kollis (1897–1961)
Profesor Władysław Kollis (1897–1961)