Tytuł artykułu: Wyznaczanie granicy płynności metodą Casagrandego i penetrometrem stożkowym

Autorzy: MATUSIEWICZ, W., LECHOWICZ, Z., WRZESIŃSKI, G.

Słowa kluczowe: granica płynności, wskaźnik plastyczności, grunt spoisty, penetrometr stożkowy, aparat Casagrandego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych granicy płynności (wL) gruntów spoistych wyznaczonej przy pomocy aparatu Casagrandego i penetrometru stożkowego dla stożków o kątach wierzchołkowych 60° i 30°. Badania przeprowadzono dla czterech podstawowych grup gruntów spoistych sklasyfikowanych ze względu na spoistość w odniesieniu do procentowej zawartości frakcji iłowej. Przeprowadzone badania wskazują, że dla gruntów spoistych o granicy płynności mniejszej od 50% różnice między granicą płynności wyznaczoną według metody Casagrandego a granicą płynności określoną stożkiem o kącie wierzchołkowym 60° są niewielkie (±3%). Dla gruntów spoistych o granicy płynności gruntu większej od 50% granica płynności wyznaczona metodą Casagrandego jest o 3–13% większa niż granica płynności określona stożkiem o kącie wierzchołkowym 60°, przy czym mniejszą różnicę uzyskano dla stożka o kącie 30°. W gruntach spoistych o zawartości frakcji iłowej mniejszej niż 5%, na przykład piaski gliniaste (clSa), ze względu na trudności w wykonaniu rowka, łatwiej wyznacza się granicę płynności przy pomocy penetrometru stożkowego niż metodą Casagrandego.

Cytowanie w stylu APA: Matusiewicz, W., Lechowicz, Z. & Wrzesiński, G. (2016). Wyznaczanie granicy płynności metodą Casagrandego i penetrometrem stożkowym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 290-300.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Matusiewicz, Lechowicz & Wrzesiński, 2016), następne powołania: (Matusiewicz i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Matusiewicz, Władysław, Zbigniew Lechowicz, Grzegorz Wrzesiński. "Wyznaczanie granicy płynności metodą Casagrandego i penetrometrem stożkowym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 290-300.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Matusiewicz, Lechowicz, & Wrzesiński 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Matusiewicz_Lechowicz_Wrzesiński_2016_PNIKS, author={Matusiewicz, Władysław and Lechowicz, Zbigniew and Wrzesiński, Grzegorz}, language={polish}, title={Wyznaczanie granicy płynności metodą Casagrandego i penetrometrem stożkowym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A4/art4.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={290-300}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back