Tytuł artykułu: Aktywność fosformonoesteraz oraz zawartość fosforu w zerodowanej glebie płowej użytkowanej sadowniczo i rolniczo

Autorzy: KOBIERSKI, M., LEMANOWICZ, J.

Słowa kluczowe: alkaliczna i kwaśna fosfataza, erozja, gleby płowe

Streszczenie: Nieodwracalnym skutkiem procesu erozji uprawowej jest spłycanie poziomu powierzchniowego oraz translokacja i akumulacja zerodowanego materiału glebowego u podnóża stoku. Dotyczy to głównie drobnych frakcji glebowych, próchnicy oraz składników pokarmowych (C, N, P). Tempo tego procesu zależy od pierwotnej budowy profilu glebowego i podatności na erozję, ilości i natężenia opadów atmosferycznych, ale przede wszystkim od sposobu i okresu użytkowania gleb. Celem pracy było określenie wpływu sposobu użytkowania zerodowanych gleb płowych na zawartość fosforu przyswajalnego i aktywność fosfomonoesteraz na tle wybranych właściwości fizyko-chemicznych. Na podstawie analizy wariancji stwierdzono istotny wpływ sposobu użytkowania na aktywność fosfataz w poziomie powierzchniowym badanych gleb. Stwierdzono istotnie dużą aktywność fosfatazy alkalicznej (0,094–1,896 mM pNP·kg–1·h–1) i fosfatazy kwaśnej (0,152–2,905 mM pNP·kg–1·h–1) w profilach glebowych pobranych z pasów herbicydowych 30-letnich sadów jabłoniowych w porównaniu do aktywności tych enzymów w glebie użytkowanej rolniczo o podobnej budowie morfologicznej (bez poziomu Et), składzie granulometrycznym i właściwościach skały macierzystej. Aktywność fosfataz w glebie poziomów powierzchniowych pasów herbicydowych była istotnie dodatnio skorelowana z zawartością materii organicznej. Stwierdzono brak istotnego wpływu sposobu użytkowania zerodowanych gleb płowych gleb na zawartość fosforu dostępnego dla roślin w poziomach powierzchniowych.

Cytowanie w stylu APA: Kobierski, M. & Lemanowicz, J. (2016). Aktywność fosformonoesteraz oraz zawartość fosforu w zerodowanej glebie płowej użytkowanej sadowniczo i rolniczo. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 323-332.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kobierski & Lemanowicz, 2016), następne powołania: (Kobierski & Lemanowicz, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Kobierski, Mirosław, Joanna Lemanowicz. "Aktywność fosformonoesteraz oraz zawartość fosforu w zerodowanej glebie płowej użytkowanej sadowniczo i rolniczo." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 323-332.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kobierski, & Lemanowicz 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kobierski_Lemanowicz_2016_PNIKS, author={Kobierski, Mirosław and Lemanowicz, Joanna}, language={english}, title={Aktywność fosformonoesteraz oraz zawartość fosforu w zerodowanej glebie płowej użytkowanej sadowniczo i rolniczo.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A7/art7.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={323-332}}

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back