Tytuł artykułu: Warunki geologiczno-inżynierskie w dolinach rzecznych na przykładzie tarasu zalewowego Warty w rejonie Uniejowa

Autorzy: ROMAN, G., ROMAN, M., ROMAN, M.G.

Słowa kluczowe: dolina Warty, warstwy geotechniczne, warunki geologiczno-inżynierskie

Streszczenie: Przedstawiono studium przypadku dotyczące badań podłoża gruntowego w obrębie dna doliny rzecznej na przykładzie Uniejowa. Na podstawie wyników wierceń, sondowań dynamicznych i badań laboratoryjnych wydzielono kilkanaście warstw geotechnicznych w gruntach rodzimych i dwa typy gruntów nasypowych. Wykazano skomplikowanie warunków geologiczno-inżynierskich w obszarze doliny wynikające ze zmienności litologii i stanu holoceńskich aluwiów, obecności nasypów oraz znacznych wahań stanów wód powierzchniowych i gruntowych. Uwzględniono wpływ wahań poziomu wód w rzece, w tym wód powodziowych, na zmiany warunków geologiczno-inżynierskich podłoża. Uzyskane wyniki transponowano dla charakterystyki warunków posadowienia obiektów budowlanych na tarasach zalewowych.

Cytowanie w stylu APA: Roman, G., Roman, M. & Roman, M.G. (2016). Warunki geologiczno-inżynierskie w dolinach rzecznych na przykładzie tarasu zalewowego Warty w rejonie Uniejowa. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 366-378.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Roman, Roman & Roman, 2016), następne powołania: (Roman i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Roman, Grzegorz, Małgorzata Roman, Michał G. Roman. "Warunki geologiczno-inżynierskie w dolinach rzecznych na przykładzie tarasu zalewowego Warty w rejonie Uniejowa." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 366-378.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Roman, Roman, & Roman 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Roman_Roman_Roman_2016_PNIKS, author={Roman, Grzegorz and Roman, Małgorzata and Roman, Michał G.}, language={polish}, title={Warunki geologiczno-inżynierskie w dolinach rzecznych na przykładzie tarasu zalewowego Warty w rejonie Uniejowa.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A11/art11.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={366-378}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back