Tytuł artykułu: Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT) w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych Wisły między Basonią a Solcem nad Wisłą oraz jego znaczenia dla koncentracji metali ciężkich

Autorzy: FALKOWSKA, E., FALKOWSKI, T., BRACH, M.

Słowa kluczowe: dolina Wisły, morfodynamika, równia zalewowa, środowiska depozycji, koncentracja metali ciężkich

Streszczenie: Celem pracy było określenie przydatności cyfrowego modelu terenu (NMT) do identyfikacji zróżnicowania środowisk depozycji współczesnych utworów wezbraniowych, a także określenie związku między poszczególnymi strefami morfodynamicznymi równi zalewowej a koncentracją metali ciężkich w osadach powierzchniowych. Badania prowadzono na odcinku doliny środkowej Wisły w obrębie jej Małopolskiego Przełomu. Poszczególne strefy morfodynamiczne były identyfikowane z wykorzystaniem analizy numerycznego modelu terenu o rozdzielczości 10 m oraz na podstawie wyników badań terenowych. Położenie granic wychodni i form rzeźby równi zalewowej określono w terenie, wykorzystując odbiorniki kodowe DGPS. W trakcie badań pobrano 110 próbek osadów wezbraniowych. Charakterystyka litologiczna obejmowała analizę granulometryczną, oznaczenie zawartości CaCO3, składu mineralnego frakcji iłowej, a także zawartości substancji organicznej. Badano zawartość Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Sr, Cd i V oraz stosunek Fe do Al. Wyniki oznaczeń laboratoryjnych poddane zostały analizie statystycznej. Otrzymane zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w osadach wezbraniowych koresponduje z wydzielonymi dziewięcioma typami form rzeźby równi zalewowej Wisły.

Cytowanie w stylu APA: Falkowska, E., Falkowski, T. & Brach, M. (2016). Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT) w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych Wisły między Basonią a Solcem nad Wisłą oraz jego znaczenia dla koncentracji metali ciężkich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 311-322.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Falkowska, Falkowski & Brach, 2016), następne powołania: (Falkowska i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Falkowska, Ewa, Tomasz Falkowski, Michał Brach. "Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT) w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych Wisły między Basonią a Solcem nad Wisłą oraz jego znaczenia dla koncentracji metali ciężkich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 311-322.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Falkowska, Falkowski, & Brach 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Falkowska_Falkowski_Brach_2016_PNIKS, author={Falkowska, Ewa and Falkowski, Tomasz and Brach, Michał}, language={polish}, title={Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT) w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych Wisły między Basonią a Solcem nad Wisłą oraz jego znaczenia dla koncentracji metali ciężkich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A6/art6.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={311-322}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back