Tytuł artykułu: Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy podłoża gruntowego dla inwestycji liniowej

Autorzy: PAPROCKI, P., TYMIŃSKI, W., KIEŁCZEWSKI, T.

Słowa kluczowe: grunty organiczne, dokumentowanie badań geotechnicznych, dobór parametrów, badania laboratoryjne, badania terenowe

Streszczenie: Kluczowe znaczenie dla bezpiecznego, a zarazem ekonomicznego zaprojektowania drogowej inwestycji liniowej mają informacje dotyczące obszaru i głębokości występowania gruntów słabonośnych, ich rodzaju (charakterystyki) oraz wartości prawidłowo określonych parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono analizy przeprowadzone w celu wyznaczenia wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych słabonośnych gruntów organicznych, tj. torfów gytii i namułów, oraz korelacje ich cech fizycznych i mechanicznych występujących w podłożu projektowanej drogi ekspresowej S5 na odcinku Białe Błota – granica województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W analizie wykorzystano wartości parametrów geotechnicznych uzyskanych na podstawie badań terenowych (wiercenia, sondowania CPTU, sondowania sondą krzyżakową, badania dylatometrem Marchettiego) oraz badań laboratoryjnych (badania w aparacie trójosiowym, testy edometryczne). W odniesieniu do badanych gruntów organicznych należy stwierdzić, że zawartość części organicznych ma istotny wpływ na inne cechy fizyczne gruntów, takie jak: wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, oraz na parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe i może być używana (obok rodzaju gruntu) jako cecha charakteryzująca występujące w podłożu warstwy gruntów organicznych.

Cytowanie w stylu APA: Paprocki, P., Tymiński, W. & Kiełczewski, T. (2016). Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy podłoża gruntowego dla inwestycji liniowej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (3), 347-355.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Paprocki, Tymiński & Kiełczewski, 2016), następne powołania: (Paprocki i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Paprocki, Piotr, Wojciech Tymiński, Tomasz Kiełczewski. "Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy podłoża gruntowego dla inwestycji liniowej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 73 ser., vol. 25, nr 3, (2016): 347-355.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Paprocki, Tymiński, & Kiełczewski 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Paprocki_Tymiński_Kiełczewski_2016_PNIKS, author={Paprocki, Piotr and Tymiński, Wojciech and Kiełczewski, Tomasz}, language={polish}, title={Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy podłoża gruntowego dla inwestycji liniowej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN73/A9/art9.pdf}, year={2016}, volume={25 (3)}, number={73}, pages={347-355}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back