Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

ŁASZEWSKI, M., JELEŃSKI, P.: Porównanie warunków termicznych wód rzek Raby i Świdra
A comparison of thermal conditions of the Raba River and the Świder River

BUCAŁA, A., PLESIŃSKI, K., RADECKI-PAWLIK, A.: Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich
Hydrodynamic and hydromorphological conditions in two streams in the Gorce Mountains in the Polish Carpathians

BRZANK, M., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A.: Struktura ekologiczna krajobrazu jako podstawa wyznaczenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria
Landscape ecological structure as the basis for development of an ecological network on the example of Góra Kalwaria Community

LEMANOWICZ, J., BARTKOWIAK, A.: Wpływ intensywności uprawy roślin na zawartość i rozmieszczenie fosforu oraz metali ciężkich w wybranych profilach gleb płowych
Effect of cultivation intensity on the content and distribution of phosphorus and heavy metals in selected soil profiles of luvisols

HEWELKE, E.: Ocena niezwilżalności w wybranych glebach organicznych saprowo-murszowych
Evaluation of water repellency in selected Sapric Histosol

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

MICHALEC, B.: Ocena stanu technicznego jazu w Bieńczycach na rzece Dłubni metodą diagnostyki jednoetapowej
Assessment of the technical state of the weir at Bieńczyce on the Dłubnia River according to one-stage diagnostics

RYTEL, P.: Ocena stateczności zapory ziemnej zbiornika Nielisz z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Stability analysis of the main dam of Nielisz reservoir using finite element method

KARCZMARCZYK, A.: Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych inżynierii ekologicznej
Key words of ecological engineering as a base for assessment of on-site wastewater treatment technologies

URBAŃSKA, M.: Biosorpcja z wykorzystaniem biomasy alg jako metoda usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) ze ścieków przemysłowych. Przegląd literatury
Biosorption with use of algae biomass as method to remove of Cr(VI) and Cr(III) ions from industrial wastewater. A literature review

PAPIEROWSKA, E., CHACZYKOWSKI, M.: Wykorzystanie technologii ORC w celu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Review of ORC systems for electricity generation from renewable energy sources

HARASYMIUK, J., FADROWSKI, S.: Wybrane problemy wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie doświadczeń województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2009–2011
Selected problems in issuing environmental decisions based on experiences of the province Warmia and Mazury in 2009–2011Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw