Tytuł artykułu: Wpływ intensywności uprawy roślin na zawartość i rozmieszczenie fosforu oraz metali ciężkich w wybranych profilach gleb płowych

Autorzy: LEMANOWICZ, J., BARTKOWIAK, A.

Słowa kluczowe: fosfor, metale ciężkie, wskaźnik dystrybucji, gleba płowa

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań nad całkowitą zawartością fosforu i jego wybranych form na tle właściwości chemicznych gleby płowej przy uprawie roślin o technologii średnio intensywnej (sI) i intensywnej (sII). W glebie oznaczono pH w KCl, zawartość węgla w związkach organicznych (TOC), fosforu ogółem (Pog), fosforu organicznego (Porg), fosforu mineralnego (Pmin), CaCO3, oraz formy całkowite Zn, Cu i Ni, Pb, Cr. Stwierdzono, że zastosowane technologie uprawy roślin wpłynęły na zmianę odczynu, zawartości węgla organicznego, fosforu i jego form. Badane parametry korzystniej kształtowały się w glebie, gdzie zastosowano średnio intensywną technologię uprawy. Stosunek Corg : Porg w poziomach glebowych profilu sI był większy niż w poziomach profilu sII, co świadczy o mniejszym tempie mineralizacji organicznych połączeń fosforu. Największą koncentrację cynku, miedzi, niklu, ołowiu i chromu stwierdzono w poziomach wzbogacenia badanych profili, co było determinowane procesem płowienia. Na podstawie obliczonego wskaźnika dystrybucji (DI) stwierdzono wpływ technologii uprawy roślin zarówno na rozmieszczenie fosforu ogółem, jak i jego form w badanych profilach glebowych.

Cytowanie w stylu APA: Lemanowicz, J. & Bartkowiak, A. (2013). Wpływ intensywności uprawy roślin na zawartość i rozmieszczenie fosforu oraz metali ciężkich w wybranych profilach gleb płowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 273-280.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lemanowicz & Bartkowiak, 2013), następne powołania: (Lemanowicz & Bartkowiak, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Lemanowicz, Joanna, Agata Bartkowiak. "Wpływ intensywności uprawy roślin na zawartość i rozmieszczenie fosforu oraz metali ciężkich w wybranych profilach gleb płowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 273-280.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lemanowicz, & Bartkowiak 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lemanowicz_Bartkowiak_2013_PNIKS, author={Lemanowicz, Joanna and Bartkowiak, Agata}, title={Wpływ intensywności uprawy roślin na zawartość i rozmieszczenie fosforu oraz metali ciężkich w wybranych profilach gleb płowych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A4/art4.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={273-280}}

Pełny tekst PDF


Go Back