Tytuł artykułu: Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich

Autorzy: BUCAŁA, A., PLESIŃSKI, K., RADECKI-PAWLIK, A.

Słowa kluczowe: parametry hydrodynamiczne, parametry hydromorfologiczne, Gorce, potoki Jaszcze i Jamne

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki analizy parametrów hydromorfologicznych i hydrodynamicznych w sąsiadujących ze sobą potokach Jaszcze i Jamne, położonych w Gorcach. Analiza warunków hydrodynamicznych cieków skłania do wniosku, że w korytach potoków występują zróżnicowane warunki i parametry przepływu, chociaż ich zlewnie mają zbliżoną budowę geologiczną i rzeźbę terenu oraz leżą na obszarze jednej jednostki fizyczno-geograficznej. Celem artykułu jest porównanie parametrów hydrodynamicznych w potokach Jaszcze i Jamne. W świetle wprowadzania w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej UE i doprowadzenia wód do dobrego ekologicznego stanu należy wziąć pod uwagę lokalne warunki hydrodynamiczne cieku, aby w ten sposób wytypować odcinki koryt wymagające renaturyzacji. Ocena stanu hydromorfologicznego cieku dokonana na podstawie uśrednionych parametrów może prowadzić do poważnych błędów, gdyż często lokalne przekształcenia koryta wpływają istotnie na stan ekologiczny całego cieku.

Cytowanie w stylu APA: Bucała, A., Plesiński, K. & Radecki-Pawlik, A. (2013). Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 249-261.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bucała, Plesiński & Radecki-Pawlik, 2013), następne powołania: (Bucała i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Bucała, Anna, Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik. "Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 249-261.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bucała, Plesiński, & Radecki-Pawlik 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bucała_Plesiński_Radecki-Pawlik_2013_PNIKS, author={Bucała, Anna and Plesiński, Karol and Radecki-Pawlik, Artur}, title={Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A2/art2.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={249-261}}

Pełny tekst PDF


Go Back