Tytuł artykułu: Wybrane problemy wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie doświadczeń województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2009–2011

Autorzy: HARASYMIUK, J., FADROWSKI, S.

Słowa kluczowe: inwestycja budowlana, decyzja środowiskowa

Streszczenie: Aktualne przepisy ochrony środowiska nakładają na inwestora obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia budowlanego niekorzystnie oddziałującego na środowisko. Realizacja tego zobowiązania jest możliwa dopiero po przejściu inwestora przez wszystkie stadia skomplikowanej procedury administracyjnej. Nieznajomość wymagań prawnych i dokumentacyjnych towarzyszących poszczególnym etapom procedury może skutkować niewydaniem decyzji środowiskowej przez upoważniony organ lub wydłużeniem czasu potrzebnego na przygotowanie inwestycji do realizacji. W artykule scharakteryzowano najważniejsze aspekty procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowlanej przez organ wyspecjalizowany w ochronie środowiska (strony postępowania, forma i zawartość wniosku inwestora). Dokonano również analizy decyzji środowiskowych wydanych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2009–2011 w aspekcie: rodzaju przedsięwzięć wymagających takich decyzji, lokalizacji przedsięwzięć i jej wpływu na rozszerzenie kręgu organów uzgadniających lub opiniujących warunki ich realizacji, statusu podmiotów składających wnioski o decyzje środowiskowe oraz uchybień dokumentacyjnych towarzyszących procesowi ich wydawania.

Cytowanie w stylu APA: Harasymiuk, J. & Fadrowski, S. (2013). Wybrane problemy wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie doświadczeń województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2009–2011. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 348-360.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Harasymiuk & Fadrowski, 2013), następne powołania: (Harasymiuk & Fadrowski, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Harasymiuk, Jolanta, Saturnin Fadrowski. "Wybrane problemy wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie doświadczeń województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2009–2011." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 348-360.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Harasymiuk, & Fadrowski 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Harasymiuk_Fadrowski_2013_PNIKS, author={Harasymiuk, Jolanta and Fadrowski, Saturnin}, title={Wybrane problemy wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie doświadczeń województwa warmińsko-mazurskiego z lat 2009–2011.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A11/art11.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={348-360}}

Pełny tekst PDF


Go Back