Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

KORYTÁROVÁ, J., HANÁK, T., LUKELE, P.E.: Economic efficiency of brownfield regeneration: study of South Moravian projects
Efektywność ekonomiczna rewitalizacji terenów poprzemysłowych na przykładzie południowomorawskich projektów

GICALA, M., SOBOTKA, A.: Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynków z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju
The analysis of construction and material solutions, taking into account the requirements of sustainable development

KOZIK, R., KARASIŃSKA – JAŚKOWIEC, I.: Stosowanie wymagań środowiskowych w opisie przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na roboty budowlane dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej
The use of environmental requirements in the description of the subject-matter of contract in the public procurement of works on the waste water infrastructure

JUSZCZYK, M.: Studies on the ANN implementation in the macro BIM cost analyzes
O możliwościach zastosowania SSN w analizach kosztowych “macro BIM”

JAŚKOWSKI, P., TOMCZAK, M.: Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych
Minimisation of work gaps for general contractor crews in construction project scheduling

BIRUK, S., RZEPECKI, Ł.: Wpływ zjawiska uczenia i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych
The impact of learning-forgetting phenomenon on duration of repetitive construction processes conducted in random conditions

MARCINKOWSKI, R.: Modelowanie ograniczeń w metodzie pracy potokowej
Modeling constraints in the linear scheduling method (LSM)

RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., SZEWCZYK, B.: Analiza wrażliwości modelu sterowania relacjami partnerskimi na zmiany funkcji przynależności zmiennych
Sensitivity analysis of the controlling partnering relations model to changes in membership functions of the variables

DROZD, W., KOWALIK, M.: Drzewa decyzyjne w analizie wypadkowości w budownictwie
Decision trees algorithm in the analysis of the construction site accidents

JURA, J., ULEWICZ, M.: Wpływ bio-popiołów na wybrane właściwości zapraw cementowych
The impact of bio-ash on the selected properties of cement mortars

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

GÓRECKI, J., BIZON-GÓRECKA, J., MICHAŁKIEWICZ, K.: Realizacja projektów inwestycyjno-budowlanych z wykorzystaniem Big Data
Execution of construction projects in the use of Big Data

NOWOTARSKI, P., PASŁAWSKI, J.: Aspekt formalnoprawny stosowania systemów ustalania lokalizacji w czasie rzeczywistym do eliminacji marnotrawstwa w procesie budowlanym
The use of real time locating systems to eliminate waste in the construction process in formal and legal aspects

DESZCZ, J.: Planowanie jakości w realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem „risk based thinking”
Quality planning of construction projects realization with applying “risk-based thinking”

ZIMA, K.: Technologia building information modeling w pracy inspektora nadzoru inwestorskiego
Building information modeling technology in supervision inspector work

WIĘCKOWSKI, A.: Prototypowy manipulator ja-wa do automatycznego betonowania ścian
The prototype manipulator ja-wa for automatic construction of walls