Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

MARKOWSKA-LECH, K., BAJDA, M.: Wyznaczanie modułu odkształcenia postaciowego G0 w iłach
Estimation of shear modulus G0 for clays

KOŚ, K.: Stabilizacja gruntów pylastych cementem z dodatkiem środka jonowymiennego
Stabilization of silty soils using cement with an ion-exchanger

FRONCZYK, J., LECH, M., RADZIEMSKA, M., SYCHOWICZ, J.: Wybrane parametry fizyko-chemiczne gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej zlokalizowanej na obszarach cennych ekologicznie
Selected physico-chemical parameters of soil along road located in ecologically valuable areas

FORNALCZYK, P., WIŚNIEWSKI, K., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A.: Metoda punktowej oceny wartości użytkowej rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych istniejących obiektów inwentarskich i jej wykorzystanie w kwalifikowaniu obiektów do modernizacji
The evaluation method of functional and spatial value of the existing livestock buildings for qualifying objects to modernization

KARWOWSKA, E.: Zastosowanie aplikacji systemowych i ich wpływ na usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową
Use of application system and their impact on improving processes associated with road infrastructure management

BARTKOWIAK, A., LEMANOWICZ, J.: Metale ciężkie, węgiel i fosfor oraz aktywności katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie pod niekontrolowanym wysypiskiem śmieci
Heavy metals, carbon, phosphorus and the activity of acid catalase and phosphatase in the soil affected by uncontrolled landfill dump

MALARSKI, M., MATUSIAK, K., CYBULA, J.: Wpływ wybranych produktów chemii gospodarczej na jakość ścieków szarych
The influence of selected household chemical products on the quality of greywater

WACHULEC, K., WAŁĘGA, A., MŁYŃSKI, D.: Wpływ czasu koncentracji i charakterystyk opadu na kształtowanie się hydrogramu odpływu w małej zlewni niekontrolowanej
The effect of time of concentration and rainfall characteristics on runoff hydrograph in small ungauged catchment

HAMERLA, A., PIERZCHAŁA, Ł.: Ocena warunków hydromorfologicznych zurbanizowanych dolin rzecznych na przykładzie zlewni Kłodnicy
Hydromorphological assessment of urban river valleys of the Kłodnica catchment

Kronika
Chronicle

GOŁASZEWSKI, D.: Prof. dr hab. Romuald Maciej Madany (1930–2015)
Prof. dr hab. Romuald Maciej Madany (1930–2015)