Tytuł artykułu: Ocena warunków hydromorfologicznych zurbanizowanych dolin rzecznych na przykładzie zlewni Kłodnicy

Autorzy: HAMERLA, A., PIERZCHAŁA, Ł.

Słowa kluczowe: ocena hydromorfologiczna, Kłodnica, tereny zurbanizowane, metoda URS

Streszczenie: W artykule wskazano najważniejsze czynniki degradujące stan ekologiczny rzek na podstawie wyników oceny warunków hydromorfologicznych dla odcinków dolin rzecznych zlokalizowanych w górnej, zurbanizowanej i uprzemysłowionej części zlewni rzeki Kłodnicy. Ocenę uwarunkowań hydromorfologicznych przeprowadzono przeznaczoną dla terenów miejskich brytyjską metodą Urban River Survey. Na podstawie analizy wyników badania określone zostały najważniejsze kierunki działań oraz rekomendacje dla ochrony walorów ekologicznych i krajobrazowych miejskich przestrzeni nadrzecznych.

Cytowanie w stylu APA: Hamerla, A. & Pierzchała, Ł. (2016). Ocena warunków hydromorfologicznych zurbanizowanych dolin rzecznych na przykładzie zlewni Kłodnicy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 83-99.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Hamerla & Pierzchała, 2016), następne powołania: (Hamerla & Pierzchała, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Hamerla, Adam, Łukasz Pierzchała. "Ocena warunków hydromorfologicznych zurbanizowanych dolin rzecznych na przykładzie zlewni Kłodnicy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 83-99.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Hamerla, & Pierzchała 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Hamerla_Pierzchała_2016_PNIKS, author={Hamerla, Adam and Pierzchała, Łukasz}, language={polish}, title={Ocena warunków hydromorfologicznych zurbanizowanych dolin rzecznych na przykładzie zlewni Kłodnicy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A9/art9.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={83-99}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back