Tytuł artykułu: Wybrane parametry fizyko-chemiczne gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej zlokalizowanej na obszarach cennych ekologicznie

Autorzy: FRONCZYK, J., LECH, M., RADZIEMSKA, M., SYCHOWICZ, J.

Słowa kluczowe: trasy komunikacyjne, zanieczyszczenie, środowisko glebowe i gruntowo- -wodne, metody elektrooporowe

Streszczenie: Celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule, było zbadania wpływu tras komunikacyjnych na zanieczyszczenie gleb. W ramach prac badawczych na poletku badawczym przy ul. Czecha w warszawskim Wawrze pobrano próbki gleb do laboratoryjnych analiz chemicznych (stężenia chlorków, przewodności elektrycznej i pH), jak również właściwości fizycznych (uziarnienia i zawartości części organicznych wyrażonej stratami przy prażeniu). Dodatkowo w warunkach terenowych wykonano pomiary techniką profilowania elektrooporowego. Wyniki badań wskazały, że gleby i grunty w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych charakteryzują się podwyższonym zasoleniem. Przeprowadzone badania potwierdziły również możliwość zastosowania metody elektrooporowej do oceny stopnia degradacji gruntów na obszarach cennych ekologiczne.

Cytowanie w stylu APA: Fronczyk, J., Lech, M., Radziemska, M. & Sychowicz, J. (2016). Wybrane parametry fizyko-chemiczne gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej zlokalizowanej na obszarach cennych ekologicznie. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (1), 21-30.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Fronczyk, Lech, Radziemska & Sychowicz, 2016), następne powołania: (Fronczyk i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Fronczyk, Joanna, Mariusz Lech, Maja Radziemska, Joanna Sychowicz. "Wybrane parametry fizyko-chemiczne gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej zlokalizowanej na obszarach cennych ekologicznie." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 71 ser., vol. 25, nr 1, (2016): 21-30.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Fronczyk i inni 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Fronczyk_Lech_Radziemska_Sychowicz_2016_PNIKS, author={Fronczyk, Joanna and Lech, Mariusz and Radziemska, Maja and Sychowicz, Joanna}, language={polish}, title={Wybrane parametry fizyko-chemiczne gleb wzdłuż trasy komunikacyjnej zlokalizowanej na obszarach cennych ekologicznie.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN71/A3/art3.pdf}, year={2016}, volume={25 (1)}, number={71}, pages={21-30}}

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back