Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

BĘŚ, A., WARMIŃSKI, K.: Zmiany zawartości węgla organicznego w rekultywowanych glebach lekkich
Changes in organic carbon concentrations in reclaimed light soils

ŁASZEWSKI, M.: Wpływ niewielkich zbiorników na temperaturę wody rzek nizinnych na przykładzie Jeziorki i Rządzy
The influence of small reservoirs on lowland stream water temperature on the example of Jeziorka and Rządza rivers

MALATA, M.: Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku Narodowego
Seasonal physico-chemical changes of water springs in the Babiogórski National Park

SAS, W., MISZKOWSKA, A., GŁUCHOWSKI, A.: Wpływ podatności destruktu betonowego na kruszenie oraz zmiany jego właściwości fizycznych i mechanicznych
Impact of crushing vulnerability on recycled concrete aggregate physical and mechanical properties

ĆWIEK, K., MAJEWSKI, G.: Wpływ elementów meteorologicznych na kształtowanie się stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa
The influence of meteorological factors on the development of air pollutants concentration – Cracow case study

WIĘCŁAW, M., OKONIEWSKA, M.: Występowanie dni upalnych w Bydgoszczy w latach 2005–2008 w różnych masach powietrza i ich wpływ na wybrane wskaźniki biotermiczne
Appearance of hot days in Bydgoszcz in the years 2005–2008 in different air masses and their influence on the selected biothermal indices

STRZYŻEWSKI, T., USCKA-KOWALKOWSKA, J., PRZYBYLAK, R., KEJNA, M., ARAŹNY, A., MASZEWSKI, R.: Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska) w 2012 roku
The diversity of wind speed and directions in Toruń (central Poland) in 2012

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

POŁOTNICKA, A., HEWELKE, E.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako narzędzie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Cemex Polska
Corporate social responsibility as a tool of sustainable development on the example of Cemex Polska

MAGER, P., KĘPIŃSKA-KASPRZAK, M.: Obserwacje fenologiczne prowadzone w ramach projektu PLGrid Plus
Phenological observations conducted in the frame of PLGrid Plus projectCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw