Tytuł artykułu: Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku Narodowego

Autorzy: MALATA, M.

Słowa kluczowe: Babiogórski Park Narodowy, klimat, cechy fizyczno-chemiczne, źródło

Streszczenie: Celem niniejszej pracy była ocena sezonowej zmienności składu fizyko-chemicznego oraz wpływu działalności człowieka na wody pięciu źródeł w północnej części Babiogórskiego Parku Narodowego. Podczas prac terenowych zmierzono podstawowe cechy fizyczne wody (pH, temperaturę, EC25°C), a w laboratorium HGI AGH oznaczono metodami ICP-OES (jony główne) oraz ICP-MS (związki biogenne, mikroelementy). Obszar badań cechują duże zasoby czystej wody o małej mineralizacji (62,64–210,25 mg·dm–3 ). Pod względem składu chemicznego dominują wody HCO3 ––Ca2+–Mg2+ ze znacznym udziałem jonu siarczanowego. Stwierdzono wyraźny wpływ budowy geologicznej (występowaniem twardych, opornych na wietrznie i mało zasobnych w składniki alkaliczne piaskowców na obszarze alimentacyjnym) na skład chemiczny badanych wód oraz zmienność ich chemizmu w ciągu roku. O wpływie warunków meteorologicznych na wody świadczą małe wartości jonów Ca2+, Mg2+, HCO3 – w porach wiosennej i letniej (opady deszczu i topnienie pokrywy śnieżnej) w porównaniu z sezonami jesiennym i zimowym. Kolejno stężenia jonów Na+ , K+ , SO4 2– (wiosna) wskazują na wpływ opadów atmosferycznych oraz dostawę jonów z pokryw zwietrzelinowo-glebowych. Wpływ roślinności oraz człowieka na skład chemiczny wód źródeł babiogórskich jest niewielki, świadczą o tym niskie stężenia związków biogennych, m.in. NO3 – .

Cytowanie w stylu APA: Malata, M. (2015). Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku Narodowego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 26-39.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malata, 2015), następne powołania: (Malata, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Malata, Małgorzata. "Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku Narodowego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 26-39.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malata 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malata_2015_PNIKS, author={Malata, Małgorzata}, title={Sezonowa zmienność fizyko-chemiczna źródeł Babiogórskiego Parku Narodowego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A3/art3.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={26-39}}

Pełny tekst PDF


Go Back