Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

FALKOWSKA, E.: Znaczenie analizy morfogenetycznej w ocenie wrażliwości środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczenia antropogeniczne na obszarze Równiny Bielskiej
Importance of morphogenetical analysis in assessing the sensitivity of the soil-water environment to anthropogenic pollution on the Bielsk Plain

KACZMAREK, Ł.: Geomorphological and geophysical analysis of the Warsaw slope stability conditions in the Ursynów district
Geomorfologiczna i geofizyczna analiza uwarunkowań stateczności skarpy warszawskiej w rejonie Ursynowa

MICHALEC, B.: Suche zbiorniki w ochronie przeciwpowodziowej miejscowości Łącko
The dry reservoirs in the flood protection of locality Łącko

GĄSIOREK, E., MUSIAŁ, E.: Wyznaczanie wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) z zastosowaniem rozkładu gamma
Calculation of standardized precipitation index (SPI) with the use of gamma distribution

KAJEWSKA-SZKUDLAREK, J., ROJEK, M.: Porównanie średniej dobowej temperatury gleby porośniętej trawnikiem mierzonej i obliczanej metodami standardową i automatyczną
Mean daily values of soil temperature under the grassy land measured and calculated with the standard and automatic methods

CHOJNACKA-OŻGA, L., GOMÓŁKA, J., OŻGA, W.: Wyładowania atmosferyczne w środowisku leśnym na przykładzie obserwacji w Nadleśnictwie Brzeg
The lightnings in the forest ecosystem on the example of observations at Brzeg Forest District

PLEBANKIEWICZ, E., JUSZCZYK, M., MALARA, J.: Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych
Identification and evaluation of factors affecting the performance of construction workers

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

STARKEL, L.: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie)
Geomorphological mapping and monitoring of surface processes for practical purposes (Studies of Department of Geomorphology and Hydrology in Krakow, Institute of Geography and Spatial Organization PAS)

ROGULA-KOZŁOWSKA, W., ROGULA-KOPIEC, P., MAJEWSKI, G.: Udokumentowane skutki oddziaływania aerozolu atmosferycznego na środowisko
Proven effects of ambient aerosols on the environment

RABARIJOELY, S., KUKAWSKA, K.: Stateczność skarpy przy drodze powiatowej w Winnicy, w gminie Połaniec
Analysis of slope stability at the district road in Winnica, in the municipality of PołaniecCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw