Tytuł artykułu: Wyładowania atmosferyczne w środowisku leśnym na przykładzie obserwacji w Nadleśnictwie Brzeg

Autorzy: CHOJNACKA-OŻGA, L., GOMÓŁKA, J., OŻGA, W.

Słowa kluczowe: wyładowania atmosferyczne, ściana lasu, typ lasu, gleba

Streszczenie: Celem badań było określenie czynników wpływających na powstawanie pogromisk w środowisku leśnym na obszarze nizinnym. Realizując cel badań przeprowadzono analizę materiałów inwentaryzacyjnych drzewostanów w Nadleśnictwie Brzeg, a ich weryfikacji dokonano podczas identyfikacji uszkodzeń w terenie. W wyniku przeprowadzonych badań zlokalizowano i scharakteryzowano 110 pogromisk. W około 87% uszkodzeniu uległy pojedyncze drzewa. Uszkodzone drzewa lub grupy drzew rosły przy południowych i południowowschodnich obrzeżach kompleksów leśnych. W ponad 90% przypadków badane obiekty były zlokalizowane na brzegu lasu lub do 2 km w głąb drzewostanu. Na wystąpienie pogromisk wpływało również ukształtowanie terenu – uszkodzeniu ulegały częściej drzewa położone na zboczach wzniesień. Prawie 60% uderzeń pioruna miało miejsce na typach gleb właściwych dla wilgotnej grupy wilgotnościowej siedlisk leśnych. Najczęściej porażone piorunem były: dąb (72,5%) i sosna (16,5%). Porażone zostały głównie drzewa z pierwszych trzech klas klasyfikacji Krafta: dąb –1 (27%); 2 (35%); 3 (30%); sosna – 1 (27%); 2 (52%); 3 (11%). Najbardziej narażone były najstarsze drzewa, w wieku rębności lub okołorębnym. Były to głównie przestoje lub drzewa na ścianach drzewostanów.

Cytowanie w stylu APA: Chojnacka-Ożga, L., Gomółka, J. & Ożga, W. (2014). Wyładowania atmosferyczne w środowisku leśnym na przykładzie obserwacji w Nadleśnictwie Brzeg. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 261-270.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Chojnacka-Ożga, Gomółka & Ożga, 2014), następne powołania: (Chojnacka-Ożga i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Chojnacka-Ożga, Longina, Jarosław Gomółka, Wojciech Ożga. "Wyładowania atmosferyczne w środowisku leśnym na przykładzie obserwacji w Nadleśnictwie Brzeg." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 261-270.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Chojnacka-Ożga, Gomółka, & Ożga 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Chojnacka-Ożga_Gomółka_Ożga_2014_PNIKS, author={Chojnacka-Ożga, Longina and Gomółka, Jarosław and Ożga, Wojciech}, title={Wyładowania atmosferyczne w środowisku leśnym na przykładzie obserwacji w Nadleśnictwie Brzeg.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A6/art6.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={261-270}}

Pełny tekst PDF


Go Back