Tytuł artykułu: Suche zbiorniki w ochronie przeciwpowodziowej miejscowości Łącko

Autorzy: MICHALEC, B.

Słowa kluczowe: suchy zbiornik przeciwpowodziowy, przepustowość koryta, przepływ miarodajny

Streszczenie: W pracy przedstawiono ocenę możliwości zmniejszenia zagrożenia powodziowego miejscowości Łącko za pomocą suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Określono pojemność zbiorników i maksymalne natężenie odpływu ze zbiorników, które powinno być mniejsze od przepustowości koryta danego odcinka potoku Czarna Woda. W tym celu wyznaczono krzywe natężenia przepływu w przekrojach obliczeniowych potoku, posługując się wzorem Chézy, w którym współczynnik prędkości obliczono formułą Manninga. Stwierdzono, że zmniejszenie ryzyka powodziowego można uzyskać poprzez zastosowanie dwóch rozwiązań: poprawę przepustowości koryta lub zmniejszenie natężenia przepływu wezbraniowego za pomocą suchych zbiorników wodnych. Najwłaściwsze wydaję się być połączenie tych sposobów ochrony przeciwpowodziowej, zwłaszcza w przypadku braku możliwości przebudowy koryta w terenach intensywnie zurbanizowanych, czego przykładem jest miejscowość Łącko.

Cytowanie w stylu APA: Michalec, B. (2014). Suche zbiorniki w ochronie przeciwpowodziowej miejscowości Łącko. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 227-236.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Michalec, 2014), następne powołania: (Michalec, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Michalec, Bogusław. "Suche zbiorniki w ochronie przeciwpowodziowej miejscowości Łącko." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 227-236.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Michalec 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Michalec_2014_PNIKS, author={Michalec, Bogusław}, title={Suche zbiorniki w ochronie przeciwpowodziowej miejscowości Łącko.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A3/art3.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={227-236}}

Pełny tekst PDF


Go Back