Tytuł artykułu: Wyznaczanie wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) z zastosowaniem rozkładu gamma

Autorzy: GĄSIOREK, E., MUSIAŁ, E.

Słowa kluczowe: wskaźnik standaryzowanego opadu, rozkład gamma, rozkład normalny

Streszczenie: W prezentowanej pracy autorzy skorzystali z danych pomiarowych pochodzących ze stacji Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w wieloleciu 1946–2003 i przeprowadzili analizę zgodności otrzymanych wartości wskaźników standaryzowanego opadu (SPI) otrzymanych dwiema metodami. Pierwsza z nich polega na wyznaczeniu SPI bezpośrednio z dopasowanego rozkładu gamma, któremu podlegają miesięczne sumy opadów w wieloleciu 1946–2003 w Bydgoszczy, a druga na zastosowaniu transformacji prowadzących do rozkładu normalnego. Celem tej pracy była weryfikacja zaproponowanych wcześniej metod na nowym materiale empirycznym. Z dwóch stosowanych metod, metoda bezpośredniego wyznaczania wskaźnika SPI z rozkładu gamma jest mniej pracochłonna i daje lepszą ocenę warunków opadowych niż metoda polegająca na znajdowaniu transformacji przekształcających rozkład gamma w rozkład normalny.

Cytowanie w stylu APA: Gąsiorek, E. & Musiał, E. (2014). Wyznaczanie wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) z zastosowaniem rozkładu gamma. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 237-249.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gąsiorek & Musiał, 2014), następne powołania: (Gąsiorek & Musiał, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Gąsiorek, Edward, Elżbieta Musiał. "Wyznaczanie wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) z zastosowaniem rozkładu gamma." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 237-249.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gąsiorek, & Musiał 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gąsiorek_Musiał_2014_PNIKS, author={Gąsiorek, Edward and Musiał, Elżbieta}, title={Wyznaczanie wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) z zastosowaniem rozkładu gamma.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A4/art4.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={237-249}}

Pełny tekst PDF


Go Back