Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

BARSZCZ, M.: Prognoza maksymalnych przepływów prawdopodobnych wywołanych ulewami w zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego
Forecast of probably flows caused by heavy rainfall on urbanized drainage basin of Służew Stream

PIETRAK, M., BANASIK, K.: Redukcja fali wezbraniowej Potoku Służewieckiego za pomocą małych zbiorników
Reduction of the Służew Creek flood flow by small ponds

MALINOWSKA, E., SZYMAŃSKI, A.: Analiza zmian gradientu hydraulicznego w charakterystykach przepływu słabonośnego podłoża
The analysis of hydraulic gradient changes in the flow characteristics of the soft soil

LECH, M., GARBULEWSKI, K.: Określanie porowatości gruntów niespoistych na podstawie pomiarów oporności elektrycznej
Evaluation of cohesionless soil porosity using electrical resistivity measurements

BAJDA, M.: Źródło generacji fali sejsmicznej w sondowaniach SCPT
Seismic source in SCPT tests

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

KIZIEWICZ, D.: Analiza nośności podłoża z gruntów spoistych obciążonego mimośrodowo fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 – rozwiązanie przykładu 2.2 ETC 10
Bearing capacity analysis of cohesive soils subjected to inclined load from shallow foundation according to Eurocode 7 – solution of design example 2.2 ETC 10

GALAS, P.: Analiza nośności i osiadań podłoża z gruntów niespoistych obciążonego fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 - rozwiązanie zadania 2.1 ETC 10
Bearing capacity and settlements analysis of cohesionless soils loaded by shallow foundation according to Eurocode 7 –  solution of 2.1 design example ETC 10

SKUTNIK, Z., SZYMAŃSKI, T.: Modelowanie numeryczne zmian stanu nasycenia i ciśnienia wody w porach w rdzeniu zapory Czorsztyn za pomocą programu Plaxflow
Numerical modeling of Czorsztyn Dam core saturation and pore water pressure changes using Plaxflow numerical code

HEWELKE, P., IWANOWSKA, P.: Odzysk i recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce
Recovery and recycling of electric and electronic equipment waste in PolandCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw