Tytuł artykułu: Analiza nośności podłoża z gruntów spoistych obciążonego mimośrodowo fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 – rozwiązanie przykładu 2.2 ETC 10

Autorzy: KIZIEWICZ, D.

Słowa kluczowe: posadowienie bezpośrednie, stany graniczne, nośność podłoża gruntowego, prekonsolidowane grunty spoiste

Streszczenie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE) ustanowiło Europejski Komitet Techniczny 10 (ETC 10), którego celem jest analiza i ocena procesu wdrażania zasad Eurokodu 7 do praktyki inżynierskiej państw europejskich. W ramach prac ETC 10 opracowano zestaw przykładów projektowych, które następnie udostępnione zostały w internecie po to aby jak najszersza grupa osób związanych z geotechniką rozwiązała je opierając się na zasadach Eurokodu 7. Pierwszy zestaw przykładów opublikowany został w roku 2005, a ich wyniki i wnioski z nich wynikające zaprezentowane zostały podczas międzynarodowych warsztatów, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia 2005 roku w Dublinie. W roku 2009 ukazał się drugi zestaw przykładów składający się z 6 zadań. Analizowany w artykule przykład 2.2 dotyczy kwadratowej stopy fundamentowej, posadowionej w glinie zwałowej. W pracy tej przedstawiona jest propozycja rozwiązania wspomnianego zadania oraz pokazane są wyniki obliczeń przy zastosowaniu częściowych współczynników bezpieczeństwa dla wszystkich podejść obliczeniowych prezentowanych w Eurokodzie 7 jak również wyniki obliczeń przy zastosowaniu charakterystycznych wartości oddziaływań, parametrów gruntowych i oporu gruntowego. Dodatkowo wykonane zostały obliczenia według normy polskiej dotyczącej posadowienia bezpośredniego PN-81/B-03020.

Cytowanie w stylu APA: Kiziewicz, D. (2009). Analiza nośności podłoża z gruntów spoistych obciążonego mimośrodowo fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 – rozwiązanie przykładu 2.2 ETC 10. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 67-76.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kiziewicz, 2009), następne powołania: (Kiziewicz, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Kiziewicz, Dariusz. "Analiza nośności podłoża z gruntów spoistych obciążonego mimośrodowo fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 – rozwiązanie przykładu 2.2 ETC 10." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 67-76.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kiziewicz 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kiziewicz_2009_PNIKS, author={Kiziewicz, Dariusz}, title={Analiza nośności podłoża z gruntów spoistych obciążonego mimośrodowo fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 – rozwiązanie przykładu 2.2 ETC 10.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A6/art6.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={67-76}}

Pełny tekst PDF


Go Back