Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

RADZIEMSKA, M., FRONCZYK, J., LECH, M., SIECZKA, A., LECHOWICZ, Z.: Selected monitoring properties of agricultural soil from the Imielin experimental site
Wybrane parametry monitoringowe gleb rolnych obiektu doświadczalnego Imielin

LEMANOWICZ, J., BARTKOWIAK, A.: Assessment of soil phosphatase activity, phosphorus and heavy metals content depending on the mineral fertilization
Ocena aktywności fosfatazy, zawartości fosforu i metali ciężkich w zależności od nawożenia mineralnego

WIERCIK, P., LUDZIEJEWSKA, J., KUŚNIERZ, M., BURSZTA-ADAMIAK, E.: Charakterystyka rozkładów wielkości cząstek zawiesin zawartych w popłuczynach pochodzących z różnych faz płukania filtrów do odżelaziania i odmanganiania
Characteristics of particle size distribution in suspensions contained in spent filter backwash water collected on different stages of iron and manganese removal filter backwashing

BARSZCZ, M.: Wpływ wybranych parametrów obliczeniowych na błąd symulacji przepływów i parametry modelu Nasha w zlewni miejskiej
The influence of selected calculation`s parameters on flow simulation error and Nash model parameters in urban catchment

BARYŁA, A., HEWELKE, E., STAŃCZYK, T., PTACH, W.: Wskaźniki opadu atmosferycznego w rejonie Puczniewa
Relative precipitation indexes in the Puczniew area

EMETERE, M.E., AKINYEMI, M.L., OLADIMEJI, T.E.: Statistical examination of the aerosols loading over Kano-Nigeria: the Satellite observation analysis

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

Kronika
Chronicle