Tytuł artykułu: Wybrane parametry monitoringowe gleb rolnych obiektu doświadczalnego Imielin

Autorzy: RADZIEMSKA, M., FRONCZYK, J., LECH, M., SIECZKA, A., LECHOWICZ, Z.

Słowa kluczowe: nawożenie, monitoring, azot, właściwości gleb

Streszczenie: Wpływ dwóch rodzajów nawożenia (1) zmienną (VRA) i (2) stałą dawką azotu (UNI) na wybrane właściwości chemiczne gleb została określona w oparciu o doświadczenie polowe. Dawki azotu ilościach 60 i 80 kgN.ha-1 (UNI) i 55-105 kgN.ha-1 (VRA) były dodawane do gleby na której uprawiano pszenicę ozimą (Triticum aestivum L.). Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2012/2013 na 22 ha polu uprawnym zlokalizowanym w miejscowości Imielin (centralna Polska). Próbki gleb pobrano z trzech głębokości: 0,0-0,3 m, 0,3-0,6 m i 0,6-0,9 m i oznaczono w nich: ph, EC, Hh, S, T, V. Aplikacja nawozów azotowych w zmiennej (VRA) i stałej dawce (UNI) azotu modyfikowała podstawowe fizyko-chemiczne właściwości gleby. Najwyższymi wartościami pH i kwasowości hydrolitycznej charakteryzowała się gleba pochodząca z głębokości pomiarowej 0,6-0,9 m pobrana po pierwszej dawce wysiewu nawozów. Kationowa pojemność gleb pochodzących z poboru po drugiej dawce nawożenia stałą dawką azotu charakteryzowała się wzrostem swej wartości w miarę zwiększania się głębokości pomiarowej.

Cytowanie w stylu APA: Radziemska, M., Fronczyk, J., Lech, M., Sieczka, A. & Lechowicz, Z. (2016). Wybrane parametry monitoringowe gleb rolnych obiektu doświadczalnego Imielin. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 25 (2), 105-115.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Radziemska, Fronczyk, Lech, Sieczka & Lechowicz, 2016), następne powołania: (Radziemska i inni, 2016)

Cytowanie w stylu Chicago: Radziemska, Maja, Joanna Fronczyk, Mariusz Lech, Anna Sieczka, Zbigniew Lechowicz. "Wybrane parametry monitoringowe gleb rolnych obiektu doświadczalnego Imielin." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 72 ser., vol. 25, nr 2, (2016): 105-115.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Radziemska i inni 2016)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Radziemska_Fronczyk_Lech_Sieczka_Lechowicz_2016_PNIKS, author={Radziemska, Maja and Fronczyk, Joanna and Lech, Mariusz and Sieczka, Anna and Lechowicz, Zbigniew}, language={english}, title={Wybrane parametry monitoringowe gleb rolnych obiektu doświadczalnego Imielin.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN72/A1/art1.pdf}, year={2016}, volume={25 (2)}, number={72}, pages={105-115}}

Pełny tekst PDF (po angielsku)


Go Back