Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

CHORMAŃSKI, J., KARDEL, I., MIROSŁAW-ŚWIĄTEK, D., OKRUSZKO, T., PUSŁOWSKA-TYSZEWSKA, D.: Model zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych w obszarze zurbanizowanym
Semi-distributed model of basin in urban area

URBAŃSKI, J.: Weryfikacja kryteriów doboru długości umocnień koryta w dolnym stanowisku jazu
Verification of criteria for determining the length of bed protection in downstream of the weir

HEJDUK, L.: Sezonowa zmienność stosunku azotu do fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki
Seasonal variability of nitrogen to phosphorus ratio in a upper part of Zagożdżonka River catchment

CZAJKOWSKA, J.: Krystalizacja struwitu z roztworów przy pH 9,5 i zmiennych stężeniach analizowanych składników
Struvite crystallization from solutions at pH 9.5 and variable concentrations of the analyzed components

RYBKA, I.: Wpływ terminu rozpoczęcia robót na czas ich trwania na przykładzie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wnorów
The influence of the commencement date on the duration of construction with regard to the example of sewage system construction in Wnorów

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

JUSZCZYK, M., LEŚNIAK, A.: Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych
Artificial neural network applications review for cost management in construction projectsCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw