Tytuł artykułu: Wpływ terminu rozpoczęcia robót na czas ich trwania na przykładzie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wnorów

Autorzy: RYBKA, I.

Słowa kluczowe: roboty kanalizacyjne, harmonogram robót, temperatura powierza

Streszczenie: Źródłem opóźnień w realizacji robót kanalizacyjnych może być niewłaściwie przyjęty termin rozpoczęcia robót. Mają na to wpływ między innymi warunki pogodowe. W ciągu roku kalendarzowego ulegają one zasadniczym zmianom, co powoduje, że warunki wykonawstwa są w tym czasie zróżnicowane. W artykule przeanalizowano oddziaływanie temperatury powietrza, w różnych okresach roku, na czas realizacji kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim. Określono, jaki wpływ na dotrzymanie terminu końcowego ma termin rozpoczęcia prac. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano program MS Project, który posłużył do symulacji przebiegu robót kanalizacyjnych w odmiennych warunkach atmosferycznych. Podstawą do symulacji był harmonogram robót kanalizacyjnych wykonanych w miejscowości Wnorów w roku 2010

Cytowanie w stylu APA: Rybka, I. (2012). Wpływ terminu rozpoczęcia robót na czas ich trwania na przykładzie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wnorów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (1), 46-54.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rybka, 2012), następne powołania: (Rybka, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Rybka, Iwona. "Wpływ terminu rozpoczęcia robót na czas ich trwania na przykładzie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wnorów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55 ser., vol. 21, nr 1, (2012): 46-54.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rybka 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rybka_2012_PNIKS, author={Rybka, Iwona}, title={Wpływ terminu rozpoczęcia robót na czas ich trwania na przykładzie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wnorów.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN55/A5/art5.pdf}, year={2012}, volume={21 (1)}, number={55}, pages={46-54}}

Pełny tekst PDF


Go Back