Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

GÓRSKI, K., IGNATOWICZ, L.R., BYKOWSKI, J.: Zastosowanie metody AHP do projektowania komór mikrotunelowych
Application of AHP method to design microtunneling shafts

PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A., PODAWCA, K.: Analiza i ocena wybranych prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Analysis and evaluation of selected Strategic Environmental Assessments for local land use plans

FALKOWSKI, T.: Analiza geologicznych uwarunkowań kształtowania się różnorodności siedliskowej dolin rzecznych na Niżu Polskim
Analysis of the geological conditions of habitats diversity formation in the river valleys of Polish Lowland area

OSTROWSKI, P.: Zróżnicowanie erozyjnych form rzeźby dna doliny w strefie podlaskiego przełomu Bugu
The diversity of erosional landforms in the Bug river valley in the Podlasie Region (NE Poland)

KIRYLUK, A.: Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych
Economic functions and the natural significance of the Supraśl river and its valley

MAJEWSKA, J.: Indeksowa metoda oceny zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich
The index method for the environmental resources evaluation in rural areas

KOBOJEK, E.: Wpływ warunków klimatycznych na system fluwialny i melioracje wodne w pradolinach w rejonie Łowicza i Koźmina (Polska Środkowa)
Influence of climatic conditions on the fluvial system and reclamation in proglacial valleys near Łowicz and Koźmin (Central Poland)

GNYP, P.: Analiza warunków wiatrowych na przykładzie masztu pomiarowego Grapice (województwo pomorskie)
Analysis of wind conditions based on Grapice measuring mast (Pomorskie Province)

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

NIECHWIEJ SI, A.: Regulation of mountain streams versus ecological balance as illustrated by the example of the upper Vistula basin (part II)
Regulacja potoków górskich a równowaga ekologiczna na przykładzie dorzecza górnej Wisły (część II)Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw