Tytuł artykułu: Indeksowa metoda oceny zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich

Autorzy: MAJEWSKA, J.

Słowa kluczowe: gminy wiejskie, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, poziom środowiskowego zrównoważenia obszaru

Streszczenie: Celem pracy było opracowanie sposobu oceny wartości zasobów środowiska przyrodniczego obszaru wiejskiego, która stanowiłaby podstawę do wskazania kierunku rozwoju gmin wiejskich. Zaproponowano metodę indeksową, która pozwala wyznaczyć ogólny poziomu środowiskowego zrównoważenia obszaru w skali gminy. Metoda opiera się na 37 wskaźnikach zrównoważonego rozwoju (jakościowych i ilościowych), dostosowanych do specyfiki obszarów wiejskich. Wskaźniki poddawane są normalizacji w skali 5-punktowej i zagregowane jako suma iloczynów ich ocen składowych i wag. Opisana metoda może być narzędziem planowania rozwoju obszarów wiejskich i umożliwić opracowanie w sposób prosty strategii rozwoju gmin wiejskich.

Cytowanie w stylu APA: Majewska, J. (2015). Indeksowa metoda oceny zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (4), 372-380.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Majewska, 2015), następne powołania: (Majewska, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Majewska, Justyna. "Indeksowa metoda oceny zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 70 ser., vol. 24, nr 4, (2015): 372-380.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Majewska 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Majewska_2015_PNIKS, author={Majewska, Justyna}, title={Indeksowa metoda oceny zasobów przyrodniczych obszarów wiejskich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN70/A6/art6.pdf}, year={2015}, volume={24 (4)}, number={70}, pages={372-380}}

Pełny tekst PDF


Go Back