Tytuł artykułu: Zróżnicowanie erozyjnych form rzeźby dna doliny w strefie podlaskiego przełomu Bugu

Autorzy: OSTROWSKI, P.

Słowa kluczowe: geomorfologia fluwialna, erozyjne formy rzeźby, dolina Bugu

Streszczenie: : Celem prowadzonych badań była identyfikacja erozyjnych form rzeźby na zbliżonym do naturalnego (nieobwałowanym) i cennym przyrodniczo (Natura 2000) odcinku dna doliny rzecznej oraz próba ich klasyfikacji. W artykule przedstawiono typy charakterystycznych erozyjnych form rzeźby dna doliny Bugu występujące w strefie jego podlaskiego przełomu. Formy te zidentyfikowano na podstawie analizy wysokorozdzielczych wielospektralnych zdjęć satelitarnych oraz materiałów kartograficznych (map topograficznych i geologicznych). Poprawność identyfikacji zweryfikowano podczas badań terenowych. Na podstawie zgromadzonych danych podjęto próbę klasyfikacji tych form pod względem cech morfometrycznych i genezy.

Cytowanie w stylu APA: Ostrowski, P. (2015). Zróżnicowanie erozyjnych form rzeźby dna doliny w strefie podlaskiego przełomu Bugu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (4), 350-360.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Ostrowski, 2015), następne powołania: (Ostrowski, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Ostrowski, Piotr. "Zróżnicowanie erozyjnych form rzeźby dna doliny w strefie podlaskiego przełomu Bugu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 70 ser., vol. 24, nr 4, (2015): 350-360.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Ostrowski 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Ostrowski_2015_PNIKS, author={Ostrowski, Piotr}, title={Zróżnicowanie erozyjnych form rzeźby dna doliny w strefie podlaskiego przełomu Bugu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN70/A4/art4.pdf}, year={2015}, volume={24 (4)}, number={70}, pages={350-360}}

Pełny tekst PDF


Go Back