Tytuł artykułu: Analiza i ocena wybranych prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Autorzy: PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A., PODAWCA, K.

Słowa kluczowe: prognoza oddziaływania na środowisko, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne

Streszczenie: W artykule podjęto zagadnienie jakości prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Merytoryczną ocenę opracowań wykonano dla 10 dokumentów, wybranych spośród 50 wstępnie rozpatrywanych, opracowanych do miejscowych planów obejmujących niewielkie obszary w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich. Ocena dotyczy odpowiednio wszystkich wymaganych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, elementów prognozy. Wyniki oceny wskazują na zróżnicowany poziom opracowań. Dobrą stroną analizowanych prognoz jest ich część dokumentacyjno-analityczna i ocena oddziaływania na środowisko, słabą stroną - wskazania i podsumowanie.

Cytowanie w stylu APA: Pawłat-Zawrzykraj, A. & Podawca, K. (2015). Analiza i ocena wybranych prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (4), 331-341.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pawłat-Zawrzykraj & Podawca, 2015), następne powołania: (Pawłat-Zawrzykraj & Podawca, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Pawłat-Zawrzykraj, Agata, Konrad Podawca. "Analiza i ocena wybranych prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 70 ser., vol. 24, nr 4, (2015): 331-341.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pawłat-Zawrzykraj, & Podawca 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pawłat-Zawrzykraj_Podawca_2015_PNIKS, author={Pawłat-Zawrzykraj, Agata and Podawca, Konrad}, title={Analiza i ocena wybranych prognoz oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN70/A2/art2.pdf}, year={2015}, volume={24 (4)}, number={70}, pages={331-341}}

Pełny tekst PDF


Go Back