Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

GAC, J.M.: Mezoskalowe modelowanie rozkładu prędkości wody w korytach otwartych z elementami sztywnymi wielkowirową metodą gazu sieciowego Boltzmanna
Mesoscale modeling of water velocity profiles in open channel with rigid stems by means of large eddy lattice Boltzmann method

DIVEYEV, B., KERNYTSKYY, I., KOPYTKO, M., KONYK, S., KOGUT, V.: Sound transmission of sandwich beams with the dynamic vibration absorbers
Transmisja dźwięku poprzez płyty warstwowe z dynamicznymi absorberami drgań

SOBÓL, E., SAS, W., SZYMAŃSKI, A.: Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie
The use of resonant column to determine the response of dynamically loaded fine grained soils

LEMANOWICZ, J., BARTKOWIAK, A.: Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości fosforu i węgla w wierzchniej warstwie gleby rok po pożarze lasu
Variation in the activity of phosphatases and the content of phosphorus and carbon in the top layer of soil one year after a forest fire

BĘŚ, A., BACIAK, M.: Oddziaływanie dwutlenku siarki na wybrane gatunki liściastych drzew leśnych
The effect of sulfur dioxide on selected deciduous forest trees

PIANKO-KLUCZYŃSKA, K.: Związek między cyrkulacją atmosferyczną według Lityńskiego i sezonowymi opadami w Polsce
The relationship between atmospheric circulation by Lityński and seasonal rainfall in Poland

SÓWKA, I., BEZYK, Y., PACHURKA, Ł.: Analiza i ocena stanu jakości powietrza na obszarze dwóch miast: Wrocławia (Polska) i Lwowa (Ukraina)
Analysis and assessment of air quality in the cities area of Wrocław (Poland) and Lviv (Ukraine)

ROZBICKA, K., MICHALAK, M.: Charakterystyka stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze Warszawy (Poland)
Characteristic of selected air pollutants concentration in Warsaw (Poland)Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw