Tytuł artykułu: Analiza i ocena stanu jakości powietrza na obszarze dwóch miast: Wrocławia (Polska) i Lwowa (Ukraina)

Autorzy: SÓWKA, I., BEZYK, Y., PACHURKA, Ł.

Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń, imisja, Polska, Ukraina

Streszczenie: Scharakteryzowano stan jakości powietrza atmosferycznego, dynamikę zmian głównych substancji zanieczyszczających atmosferę na obszarze miast Wrocławia (Polska) i Lwowa (Ukraina). Przeanalizowano przyczyny różnic w poziomach stężeń zanieczyszczeń na terenie analizowanych miast. Każde z analizowanych miast zderza się z indywidualnym problemem zanieczyszczenia powietrza. Warunki meteorologiczne i topografia miast, technologia spalania paliw stałych do celów grzewczych, wysokie tempo wzrostu liczby transportu osobowego wywołują wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza. Pomimo zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł stacjonarnych, w badanych miastach obserwuje się wzrost emisji ze źródeł niestacjonarnych (transport wewnętrzny i tranzytowy). W pracy wskazano kierunki rozwiązań w zakresie zmniejszenia emisji i poprawy jakości powietrza atmosferycznego we Wrocławiu oraz Lwowie. Scharakteryzowano również działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza z sektora transportu

Cytowanie w stylu APA: Sówka, I., Bezyk, Y. & Pachurka, Ł. (2015). Analiza i ocena stanu jakości powietrza na obszarze dwóch miast: Wrocławia (Polska) i Lwowa (Ukraina). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 178-192.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sówka, Bezyk & Pachurka, 2015), następne powołania: (Sówka i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Sówka, Izabela, Yaroslav Bezyk, Łukasz Pachurka. "Analiza i ocena stanu jakości powietrza na obszarze dwóch miast: Wrocławia (Polska) i Lwowa (Ukraina)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 178-192.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sówka, Bezyk, & Pachurka 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sówka_Bezyk_Pachurka_2015_PNIKS, author={Sówka, Izabela and Bezyk, Yaroslav and Pachurka, Łukasz}, title={Analiza i ocena stanu jakości powietrza na obszarze dwóch miast: Wrocławia (Polska) i Lwowa (Ukraina).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A7/art7.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={178-192}}

Pełny tekst PDF


Go Back