Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

GEBLER, D., SZOSZKIEWICZ, K.: Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach
Ecological status assessment of rivers using macrophytes on selected examples

BAŃKOWSKA, A., SAWA, K., POPEK, Z., WASILEWICZ, M.: Analiza wyników monitoringu ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie w aspekcie jego rekultywacji
The analysis of the Zdworskie Lake water supply in aspect of the restoration programme

BUS, A.: Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju
The assessment of water management in the Cetynia River catchment in the aspect of chosen indicators of sustainable development

KAZNOWSKA, E., HEJDUK, L.: Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdzonce
Evaluation of selected characteristics of quantitative and qualitative periods without floods in the Zagożdżonka River

JADCZYSZYN, T., IGRAS, J., NOWOCIEŃ, E., PODOLSKI, B., WAWER, R.: Charakterystyka gleb zlewni rzeki Zwoleńki
Characteristic of soils in Zwoleńka River watershed

CZAJKOWSKA, J., SIWIEC, T.: Krystalizacja struwitu ze ścieków syntetycznych w instalacji doświadczalnej w warunkach przepływowych
Crystallization of struvite from synthetic wastewater in experimental installation under flow conditions

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

SAWICKA-SIARKIEWICZ, H.: Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych
Storm-water treatment in oil-separators and sedimentation tanks in the context of the legal acts and regulations

RAJDA, W., ŻARNOWIEC, W., STACHURA, T.: Własności fizyczne i przesiąkliwość płyty boiska Wisły Kraków SA po renowacji
Physical properties and water permeability of the football field Wisła Kraków after the renovationCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw