Tytuł artykułu: Charakterystyka gleb zlewni rzeki Zwoleńki

Autorzy: JADCZYSZYN, T., IGRAS, J., NOWOCIEŃ, E., PODOLSKI, B., WAWER, R.

Słowa kluczowe: zlewnia, gatunek gleby, kompleks przydatności rolniczej, właściwości agrochemiczne

Streszczenie: W pracy opisano warunki glebowe w zlewni rzeki Zwoleński. Analizy dokonano w oparciu o zasoby informacji o glebach zgromadzone w IUNG-PIB w Puławach oraz badania agrochemiczne gleb reprezentatywnych dla danego obszaru. W zlewni Zwoleńki dominują gleby bielicowe i płowe o składzie granulometrycznym gleb lekkich. Zawartość próchnicy najczęściej waha się w przedziale 1,0-2,0%. Gleby wykazują w większości odczyn bardzo kwaśny lub kwaśny oraz niską i bardzo niską zawartość fosforu i potasu. Warunki glebowe dla produkcji rolniczej w badanej zlewni są słabe, pomimo tego dominują tu grunty orne. Na najsłabszych glebach powinna nastąpić zmiana sposobu użytkowania.

Cytowanie w stylu APA: Jadczyszyn, T., Igras, J., Nowocień, E., Podolski, B. & Wawer, R. (2011). Charakterystyka gleb zlewni rzeki Zwoleńki. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 119-129.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Jadczyszyn, Igras, Nowocień, Podolski & Wawer, 2011), następne powołania: (Jadczyszyn i inni, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Jadczyszyn, Tamara, Janusz Igras, Eugeniusz Nowocień, Bogdan Podolski, Rafał Wawer. "Charakterystyka gleb zlewni rzeki Zwoleńki." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 119-129.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Jadczyszyn i inni 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Jadczyszyn_Igras_Nowocień_Podolski_Wawer_2011_PNIKS, author={Jadczyszyn, Tamara and Igras, Janusz and Nowocień, Eugeniusz and Podolski, Bogdan and Wawer, Rafał}, title={Charakterystyka gleb zlewni rzeki Zwoleńki.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A5/art5.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={119-129}}

Pełny tekst PDF


Go Back