Tytuł artykułu: Analiza wyników monitoringu ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie w aspekcie jego rekultywacji

Autorzy: BAŃKOWSKA, A., SAWA, K., POPEK, Z., WASILEWICZ, M.

Słowa kluczowe: bilans wodny, ładunek azotu i fosforu, renaturyzacja jezior

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań ilości i jakości wód powierzchniowych dopływających do Jeziora Zdworskiego, prowadzonych w półroczu zimowym roku hydrologicznego 2010. Celem badań, realizowanych od 2007 roku, jest rozpoznanie warunków zasilania jeziora wodami rzeki Wielka Struga oraz jego obciążenia biogenami, a także ocena efektów dotychczasowych zabiegów rekultywacyjnych, obejmujących przeciwdziałanie eutrofizacji jeziora oraz odbudowę jego zasobów wodnych. Prowadzone analizy wykazały, że w półroczu zimowym 2010 roku sytuacja hydrologiczna w Jeziorze Zdworskim i jego zlewni była korzystna: przez większą część tego okresu stan wody w zbiorniku przewyższał stan normalny. W okresie zimowym jezioro zasiliło łącznie 1631,9 * 103 m3 wody, a więc około dwukrotnie więcej niż w latach 2008-2009, przy czym sztuczne zasilanie stanowiło jedynie 14 % tej ilości. Odnotowano także większą niż obserwowaną dotychczas w okresach zimowych dostawę azotu i fosforu, spowodowaną zwiększonym dopływem wody oraz istotnym wzrostem zawartości związków azotu w wodach zasilających jezioro. Pomimo stosunkowo dużej objętości wody dopływającej do Jeziora Zdworskiego, warunki wymiany wód w jeziorze były niekorzystne – w ciągu półrocza zimowego 2010 roku odpływ z jeziora stanowił 7,5 % objętości dopływu. Jednocześnie obciążenie jeziora ładunkiem azotu i fosforu było bardzo wysokie, ponieważ biogeny te znacząco przekraczały ładunek niebezpieczny: w przypadku azotu aż 23-krotnie, zaś fosforu 4,2- krotnie.

Cytowanie w stylu APA: Bańkowska, A., Sawa, K., Popek, Z. & Wasilewicz, M. (2011). Analiza wyników monitoringu ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie w aspekcie jego rekultywacji. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 84-96.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bańkowska, Sawa, Popek & Wasilewicz, 2011), następne powołania: (Bańkowska i inni, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Bańkowska, Agnieszka, Karolina Sawa, Zbigniew Popek, Michał Wasilewicz. "Analiza wyników monitoringu ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie w aspekcie jego rekultywacji." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 84-96.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bańkowska i inni 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bańkowska_Sawa_Popek_Wasilewicz_2011_PNIKS, author={Bańkowska, Agnieszka and Sawa, Karolina and Popek, Zbigniew and Wasilewicz, Michał}, title={Analiza wyników monitoringu ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie w aspekcie jego rekultywacji.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A2/art2.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={84-96}}

Pełny tekst PDF


Go Back