Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 27
2018
Issue 3(81)


Spis treści
Content

Prace oryginalne
Original papers

HARASYMIUK, J.: Analysis of reports on the impact of building investments on Natura 2000 sites in Poland based on own research

NOWOTARSKI, P., PASŁAWSKI, J.: Lean management in small and medium-sized construction enterprises in Poland – selected results

CZARNIGOWSKA, A., JAŚKOWSKI, P., SOBOTKA, A.: Model decyzyjny wyboru łańcuchów zaopatrzenia przedsięwzięcia w wyroby budowlane
Decision model supporting selection of material supply chains for construction projects

ANYSZ, H., ROGALA, W.: The control of the mass of an aggregates deliveries and its impact on the effectiveness of earthworks execution

BANACH, M., MARCINKOWSKI, R.: Supporting the planning of assembly works using computer techniques

PLEBANKIEWICZ, E., LEŚNIAK, A., KARCIŃSKA, P.: Założenia modelu weryfikacji planowanej liczby roboczogodzin w wykonawstwie budowlanym
Assumptions of a planned number of man-hours verification model for construction works

HOŁA, B., NOWOBILSKI, T.: Klasyfikacja województw polski pod kątem wybranych wskaźników charakteryzujących budownictwo
Classification of polish voivodeships with regards to selected indicators that characterize the construction industry

PIETRZAK, K., TOKARSKI, Z.: Ocena wpływu warunków atmosferycznych na poziom hałasu komunikacyjnego dla wybranej autostrady w Holandii
Assessment of influence of atmospheric conditions on the level of traffic noise for selected highway in the Netherlands

MAŁASZKIEWICZ, D., JASTRZĘBSKI, D.: Lightweight self-compacting concrete with sintered fly-ash aggregate

PAWLUCZUK, E.: A fine fraction from the recycled concrete as an addition in the cement composites

JURA, J., ULEWICZ, M.: Zastosowanie popiołu lotnego i szkła kineskopowego w zaprawach cementowych
Application of fly ash and CRT glass waste in cement mortars

KRUZEL, R., HELBRYCH, P.: Pustaki styropianowe - analiza numeryczna oraz ekonomiczna w kontekście zrównoważonego rozwoju
Styrofoam blocks - numerical and economic analysis in the context of sustainable development

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

RADZIEJOWSKA, A., RUBACHA, J.: Proposal of assessment of acoustic comfort - one of basic subcategories of the social aspect of sustainable housing construction

GÓRECKI, J., BIZON-GÓRECKA, J., NADOLNY, P.: Wpływ uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego na jego jakość
Influence of participants of the investment and construction process on its quality

LENDO-SIWICKA, M., PAWLUK, K., ŻEREK, P., TRACH, R.: Rozliczenia wprowadzonych zmian na Kontrakcie inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC- studium przypadku
The settlements of the changes introduced on the infrastructure investment Contract based on the FIDIC Contract Conditions- case study