Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

CHALECKI, M., JEMIELITA, G.: Drgania własne mikroniejednorodnego pasma płytowego
Free vibrations of micro-non-homogeneous plate band

KUCHAR, L., IWAŃSKI, S., JELONEK, L., SZALIŃSKA, W.: Zastosowanie danych syntetycznych do badania wpływu zmian klimatu na zasoby wodne zlewni
Application of synthetic data for assessment of climate change impact on water resources of basin

KLEJNOWSKI, K., ROGULA-KOPIEC, P., ROGULA-KOZŁOWSKA, W.: Ocena zawartości wtórnego węgla organicznego w drobnym pyle zawieszonym w wybranych obszarach województwa śląskiego
Assessment of secondary organic carbon content in fine particulate matter in selected place of Silesian Province

PRZYBYLAK, R., FILIPIAK, J., OLIŃSKI, P.: Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722–1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu
Meteorological observations of Gottfried Reyger in Gdańsk from 1722 to 1769 and their applicability to climate change analysis

MALINOWSKA, M., JAKUSIK, E.: Charakterystyki wybranych zagrożeń klimatycznych we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego i ich wpływ na rolnictwo
Characteristics of selected climatic hazards in the eastern part of the Slowinski Coastline and the Pomeranian Lake District and their influence on agriculture

USCKA-KOWALKOWSKA, J., PRZYBYLAK, R., KUNZ, M., MASZEWSKI, R., ARAŹNY, A., KEJNA, M.: Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku
Diversity of air humidity in the area of Toruń in 2012

BARTOSZEK, K., WĘGRZYN, A., SIENKIEWICZ, E.: Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicach Lublina i Nałęczowa
Frequency of the occurrence and atmospheric circulation conditions of warm, very warm and hot nights in the Lublin and the Nałęczów areas

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

WAŁDYKOWSKI, P.: Znaczenie rzeźby terenu w dokumentach planistycznych na tle różnych typów rzeźby Polski
The importance of relief in spatial planning documents in respect of the different types of relief in PolandCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw