Tytuł artykułu: Ocena zawartości wtórnego węgla organicznego w drobnym pyle zawieszonym w wybranych obszarach województwa śląskiego

Autorzy: KLEJNOWSKI, K., ROGULA-KOPIEC, P., ROGULA-KOZŁOWSKA, W.

Słowa kluczowe: sadza, węgiel organiczny, drobny pył zawieszony, prekursory gazowe

Streszczenie: Na podstawie wartości OC/EC (stosunek stężenia węgla organicznego – OC, i węgla elementarnego – EC) we frakcji PM2,5 podjęto próbę oceny zawartości wtórnego węgla organicznego (SOC) w wybranych lokalizacjach w województwie śląskim. W pracy przedstawiono stężenia pierwotnego (POC) i wtórnego węgla organicznego zawartego w pyle PM2,5, ich udziały w węglu organicznym oraz średnie zawartości tych form węgla w pyle w punktach pomiarowych w Złotym Potoku, Katowicach, Zabrzu, Raciborzu i Godowie. Stwierdzono występowanie znaczącej sezonowej i obszarowej zmienności udziału SOC w pyle i OC. Potwierdzono przydatność pośredniej metody szacowania udziału SOC w OC.

Cytowanie w stylu APA: Klejnowski, K., Rogula-Kopiec, P. & Rogula-Kozłowska, W. (2014). Ocena zawartości wtórnego węgla organicznego w drobnym pyle zawieszonym w wybranych obszarach województwa śląskiego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 347-359.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Klejnowski, Rogula-Kopiec & Rogula-Kozłowska, 2014), następne powołania: (Klejnowski i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Klejnowski, Krzysztof, Patrycja Rogula-Kopiec, Wioletta Rogula-Kozłowska. "Ocena zawartości wtórnego węgla organicznego w drobnym pyle zawieszonym w wybranych obszarach województwa śląskiego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 347-359.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Klejnowski, Rogula-Kopiec, & Rogula-Kozłowska 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Klejnowski_Rogula-Kopiec_Rogula-Kozłowska_2014_PNIKS, author={Klejnowski, Krzysztof and Rogula-Kopiec, Patrycja and Rogula-Kozłowska, Wioletta}, title={Ocena zawartości wtórnego węgla organicznego w drobnym pyle zawieszonym w wybranych obszarach województwa śląskiego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A3/art3.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={347-359}}

Pełny tekst PDF


Go Back