Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

GEBLER, D., JUSIK, S.: Syntetyczne wskaźniki hydromorfologiczne w metodzie RHS jako element wspierający ocenę stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich
Synthetic hydromorphological indices in RHS method an aid to assess the ecological status of upland and mountain rivers

KOWALIK, W., PACHUTA, K., MAZURCZUK, R.: Biotechniczne właściwości pałki szerokolistnej Typha latifolia i jej wykorzystanie w inżynierii środowiska
Biotechnical properties of Typha latifolia and its use in environmental engineering

MIROSŁAW-ŚWIĄTEK, D., UTRATNA, M.: Automatyczny system rejestracji położenia zwierciadła wody na terenach zalewowych w basenie dolnym rzeki Biebrzy
Automatic system of registration of water level on floodplains in the lower basin of Biebrza River

MAJEWSKI, G., CICHOCKA, D.: Zmiany zawartości tlenu (O2) w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej w latach 2008–2009
Changes of oxygen (O2) content in the air of Warsaw agglomeration in 2008–2009

GÓRECKA, M.: Application of architectural solutions in thermal modernization of existing buildings on rural areas
Zastosowanie rozwiązań architektonicznych przy termomodernizacji istniejącej zabudowy na terenach wiejskich

WYSOCKI, J., ORŁOWSKI, P.: Analiza wpływu dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich
Analysis of influence the accuracy of the digital terrain model to calculate the volume of ground masses in the design of engineering structuresCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw