Tytuł artykułu: Zmiany zawartości tlenu (O2) w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej w latach 2008–2009

Autorzy: MAJEWSKI, G., CICHOCKA, D.

Słowa kluczowe: tlen w atmosferze, warunki meteorologiczne, aglomeracja warszawska

Streszczenie: Tlen jest pierwiastkiem odgrywającym szczególną rolę w środowisku. Bierze udział w procesach życiowych i reakcjach chemicznych organizmów, dlatego zmiany jego zawartości w powietrzu mogą stanowić zagrożenie dla ich odpowiedniego przebiegu. Głównym celem pracy było określenie zmian zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym (w przebiegu dobowym miesięcznym i rocznym) aglomeracji warszawskiej. Do analizy wykorzystano parametry meteorologiczne z trzech stacji pomiarowych (różniących się stopniem zurbanizowania) z lat 2008–2009. Stacja MzWarszNiepodKom (WaK) znajduje się w centrum miasta, stacja MzWarszUrsynów (WaU) zlokalizowana jest w południowej (peryferyjnej) dzielnicy Warszawy i stacja MzLegionZeg (Leg) znajduje się w strefie podmiejskiej miasta. Wyniki badań pozwoliły na określenie częstości występowania zmniejszonego poziomu tlenu w powietrzu, zagrażającego zdrowiu człowieka. Zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym obliczona została za pomocą przekształconego równania Clapeyrona. Zróżnicowana struktura analizowanych obszarów przyczyniła się do różnicowania się rejestrowanych elementów meteorologicznych, mających wpływ na zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym tych obszarów. Średnia roczna zawartość tlenu w powietrzu jest wyższa na terenach podmiejskich niż w centrum miasta. Największą średnią roczną zawartość tlenu w powietrzu na wszystkich analizowanych stacjach uzyskano w 2009 roku. Największa wystąpiła na stacji podmiejskiej (284,0 g·m–3), najmniejsza – na stacji zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta w obszarze zwartej zabudowy miejskiej (282,3 g·m–3). Zawartość tlenu w powietrzu cechuje się określonym rytmem rocznym, maksimum przypada na miesiące zimowe, a minimum występuje w okresie lata. Średnia zawartość tlenu w powietrzu wykazuje cykliczność dobową. Maksymalne wartości osiągane są w godzinach nocnych, a minimalne w godzinach popołudniowych. Zagrożenie zdrowia człowieka, wynikające z dużej zmienności zawartości tlenu w powietrzu w krótkim czasie, jest największe w półroczu chłodnym, przede wszystkim w styczniu, październiku i grudniu. Najmniej dni ze zmianami zawartości tlenu w powietrzu, rzędu poniżej 2,5 g·m–3, będącymi dla organizmu bodźcem obojętnym, wystąpiło na stacji zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta. Na stacji tej stwierdzono też występowanie największej liczby dni ze zmianami zawartości, klasyfikowanymi jako ostra, wyraźnie odczuwalna zmiana warunków środowiskowych.

Cytowanie w stylu APA: Majewski, G. & Cichocka, D. (2012). Zmiany zawartości tlenu (O2) w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej w latach 2008–2009. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (2), 33-49.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Majewski & Cichocka, 2012), następne powołania: (Majewski & Cichocka, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Majewski, Grzegorz, Dorota Cichocka. "Zmiany zawartości tlenu (O2) w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej w latach 2008–2009." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 56 ser., vol. 21, nr 2, (2012): 33-49.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Majewski, & Cichocka 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Majewski_Cichocka_2012_PNIKS, author={Majewski, Grzegorz and Cichocka, Dorota}, title={Zmiany zawartości tlenu (O2) w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej w latach 2008–2009.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN56/A4/art4.pdf}, year={2012}, volume={21 (2)}, number={56}, pages={33-49}}

Pełny tekst PDF


Go Back