Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

PINIEWSKI, M., GRYGORUK, M.: Ocena zasilania opadem zlewni nizinnej z wykorzystaniem danych MARS-STAT na przykładzie górnej Narwi
Evaluation of precipitation recharge of lowland river catchment with MARS-STAT dataset; case study of upper Narew

OLESZCZUK, R., SZATYŁOWICZ, J., BRANDYK, T., GNATOWSKI, T.: Charakterystyka procesu kurczenia dla torfów niskich średnio rozłożonych
Characteristics of shrinkage process for lowland medium decomposed peat soils

ROLBIECKI, S., ROLBIECKI, R., PODSIADŁO, C.: Comparison of ‘Jagna’ true millet response to sprinkler irrigation and nitrogen fertilization under rainfall-thermal conditions of Bydgoszcz and Stargard Szczeciński
Porównanie reakcji prosa odmiany ‘Jagna’ na deszczowanie i nawożenie azotem w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego

KLENIEWSKA, M., GOŁASZEWSKI, D., MAJEWSKI, G., SIEDLECKI, P.: System pomiaru głównych składników bilansu cieplnego łąki bagiennej w dolinie dolnej Biebrzy
Measurement system of heat balance elements in marsh grassland in the river Biebrza lower basin

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

BUS, A.: Wybrane aspekty przyrodnicze i ekonomiczne budowy zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Domaniów
Some environmental and economical aspects of construction water reservoirs – Domaniów reservoir case study

MATUSIEWICZ, W.: Odwodnienie budowli posadowionej na gruntach spoistych w rejonie skarpy wiślanej
Drainage of the structure founded on cohesive soils in Vistula escarpment zoneCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw