Tytuł artykułu: System pomiaru głównych składników bilansu cieplnego łąki bagiennej w dolinie dolnej Biebrzy

Autorzy: KLENIEWSKA, M., GOŁASZEWSKI, D., MAJEWSKI, G., SIEDLECKI, P.

Słowa kluczowe: bilans cieplny, dolina Biebrzy, metoda kowariancji wirów

Streszczenie: Dolina Biebrzy jest jednym z najcenniejszych obszarów wodno – błotnych w Polsce, miejscem występowania rzadkich, często zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnym miejscem jest dolina dolnej Biebrzy - uważana za najbardziej naturalny obszar, z zachowanymi siedliskami bagiennymi - torfowiska biebrzańskie w przeciwieństwie do podobnych obszarów na naszym kontynencie zostały osuszone tu tylko na niewielkim odcinku. Ważnym elementem ochrony tych obszarów jest poznanie bilansu wodnego, który przez proces parowania związany jest z bilansem cieplnym powierzchni czynnej. W ten sposób badania nad bilansem cieplnym pozwolą na wykorzystanie danych np. w badaniach modelowych uwzględniających ewapotranspirację. W pracy zaprezentowano metodykę rozpoczętych właśnie badań bilansu cieplnego powierzchni ekosystemów łąkowych w dolinie dolnej Biebrzy. Automatyczny system pomiarowy zaprojektowany i wykonany w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii SGGW wyposażony został w następujące czujniki: saldometr – pomiar salda promieniowania, płytki glebowe – pomiary gęstości strumienia ciepła glebowego, anemometr ultradźwiękowy – pozwalający na bezpośrednie pomiary gęstości strumienia ciepła jawnego przy zastosowaniu metody kowariancji wirów. Dodatkowo system został wyposażony w dwa elektroniczne termohigrometry, które pozwalają na oszacowanie wielkości strumienia ciepła utajonego z wykorzystaniem metody stosunku Bowena.

Cytowanie w stylu APA: Kleniewska, M., Gołaszewski, D., Majewski, G. & Siedlecki, P. (2009). System pomiaru głównych składników bilansu cieplnego łąki bagiennej w dolinie dolnej Biebrzy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (1), 32-41.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kleniewska, Gołaszewski, Majewski & Siedlecki, 2009), następne powołania: (Kleniewska i inni, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Kleniewska, Małgorzata, Dariusz Gołaszewski, Grzegorz Majewski, Paweł Siedlecki. "System pomiaru głównych składników bilansu cieplnego łąki bagiennej w dolinie dolnej Biebrzy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 43 ser., vol. 18, nr 1, (2009): 32-41.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kleniewska i inni 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kleniewska_Gołaszewski_Majewski_Siedlecki_2009_PNIKS, author={Kleniewska, Małgorzata and Gołaszewski, Dariusz and Majewski, Grzegorz and Siedlecki, Paweł}, title={System pomiaru głównych składników bilansu cieplnego łąki bagiennej w dolinie dolnej Biebrzy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN43/A4/art4.pdf}, year={2009}, volume={18 (1)}, number={43}, pages={32-41}}

Pełny tekst PDF


Go Back