Tytuł artykułu: Porównanie reakcji prosa odmiany ‘Jagna’ na deszczowanie i nawożenie azotem w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego

Autorzy: ROLBIECKI, S., ROLBIECKI, R., PODSIADŁO, C.

Słowa kluczowe: proso odmiany ‘Jagna’, deszczowanie, nawożenie azotem, efekty produkcyjne, kompleks glebowy

Streszczenie: Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2005 i 2006 w dwóch miejscowościach: Lipnik koło Stargardu Szczecińskiego (gleba klasy bonitacyjnej IVb, kompleks przydatności rolniczej żytni dobry) i Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy (gleba klasy bonitacyjnej V, kompleks przydatności rolniczej żytni słaby. Doświadczenia założono w układzie zależnym split-plot w 3 powtórzeniach. Badano dwa czynniki: nawadnianie (kontrola, deszczowanie) i nawożenie azotem (0, 40, 80 i 120 kg N ha -1). Plony prosa uprawianego na glebie klasy V bez nawadniania zależały od ilości opadów w okresie wegetacji. Niższe plony (1.46 t ha-1) zanotowano w roku o niższych opadach (161 mm od 1 maja do 31 sierpnia). Wyższe plony (2.45 t ha-1) otrzymano w roku z wyższymi opadami (229 mm). Potrzeby wodne prosa w okresie wegetacji (maj-sierpień), oszacowane jako tzw. opady optymalne wg Klatta i Pressa, były wyższe na glebie bardzo lekkiej (V klasa) w Kruszynie Krajeńskim (wynosząc odpowiednio 278mm i 294 mm) niż policzone dla gleby lekkiej (klasa IVb) w Lipniku (odpowiedno 260 i 256 mm). Najwyższe niedobory opadów w okresie wegetacji prosa – policzone jako różnica pomiędzy opadami optymalnymi wg Klatta i Pressa dla określonego miesiąca a sumą opadów rzeczywistych – zanotowano w lipcu. Efekty produkcyjne nawadniania zależały od kompleksu glebowego. Deszczowanie istotnie zwiekszyło plony ziarna prosa odmiany ‘Jagna’ o 1.9 t ha-1 (97%) na glebie bardzo lekkiej (Kruszyn Krajeński). W warunkach gleby lekkiej (Lipnik) deszczowanie zwiększyło plony ziarna o 0.6 t ha-1 (17%). Wzrastające dawki nawożenia azotowego (od 0 do 120 kg N ha -1) spowodowały - w warunkach deszczowania - istotny przyrost plonu ziarna prosa do poziomu 4.53 t ha-1 na glebie V klasy i 4.07 t ha-1na glebie klasy IVb.

Cytowanie w stylu APA: Rolbiecki, S., Rolbiecki, R. & Podsiadło, C. (2009). Porównanie reakcji prosa odmiany ‘Jagna’ na deszczowanie i nawożenie azotem w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (1), 23-31.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rolbiecki, Rolbiecki & Podsiadło, 2009), następne powołania: (Rolbiecki i inni, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Rolbiecki, Stanisław, Roman Rolbiecki, Cezary Podsiadło. "Porównanie reakcji prosa odmiany ‘Jagna’ na deszczowanie i nawożenie azotem w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 43 ser., vol. 18, nr 1, (2009): 23-31.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rolbiecki, Rolbiecki, & Podsiadło 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rolbiecki_Rolbiecki_Podsiadło_2009_PNIKS, author={Rolbiecki, Stanisław and Rolbiecki, Roman and Podsiadło, Cezary}, title={Porównanie reakcji prosa odmiany ‘Jagna’ na deszczowanie i nawożenie azotem w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN43/A3/art3.pdf}, year={2009}, volume={18 (1)}, number={43}, pages={23-31}}

Pełny tekst PDF


Go Back