Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

RADZISZEWSKA-ZIELINA, E., SZEWCZYK, B., SROKA, B., ŚLADOWSKI, G., MESÁROŠ, P., KUTUT, V.: Problems of assessing the duration and cost of restoration projects on the example of Poland, Slovakia and Lithuania

WĄGROWSKA, M., SZLACHETKA, O., BAGDASARYAN, V.: Elastostatic problems in multicomponent, multilayered periodic composites

ANYSZ, H.: The cost minimizing solution of the transportation problem for the location of the building machinery yard along the road under construction

PAWŁOWSKA, B.: Koszty zewnętrzne transportu w Polsce
External costs of transport in Poland

PLESIŃSKI, K.: Wpływ rumoszu drzewnego na granulometrię osadów korytowych
Impact of woody debris on the grain size of channel sediments

OSTROWSKI, P., UTRATNA, M.: Hydrologiczne uwarunkowania morfogenezy wybranych erozyjnych form rzeźby równi zalewowej na przykładzie doliny Bugu
The hydrological conditions of the morphogenesis in relation to the selected erosional landforms on the floodplain of the Bug river valley

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

LEŚNIAK, A., PISKORZ, G., SPIŠÁKOVÁ, M., MAČKOVÁ, D.: Causes of delays in construction works resulting from the provisions of the contract in Poland and Slovakia

TRACH, R., LENDO-SIWICKA, M.: Zastosowanie sieciowej struktury organizacyjnej w zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia budowlanego
Network organizational structure application in integrated project delivery

JASKÓŁOWSKI, W.: Ocena toksyczności środowiska pożarowego – problem nie do rozwiązania?
Assessment of fire environment toxicity – an unsolvable problem?