Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

KULA, D., MAZEWSKA, M., WIERZBICKI, E.: Some remarks on the tolerance averaging of heat conduction in chessboard palisade-type periodic composites
Uśrednianie tolerancyjne przewodnictwa ciepła w kompozytach palisadowych o przekroju typu szachownicy

MICHALEC, B.: Wpływ rozdziału wód w węźle wodnym na intensywność zamulania dwóch zbiorników wodnych w układzie równoległym
The effect of water distribution in water node on silting intensity of two water reservoirs in the parallel system

OSTROWSKI, P., FALKOWSKI, T.: GIS jako narzędzie integrujące metody badań morfologii dna doliny Bugu na odcinku jego Podlaskiego Przełomu
GIS as a integrating tool for the research methods of the Bug River valley morphology in Podlasie

STĘPIEŃ, S., JĘDRYSZEK, M., KODA, E.: Ocena zmian przepuszczalności geowłókniny zastosowanej jako filtr w systemie ujęcia odcieków ze składowiska odpadów komunalnych
Assessment of water permeability change of non-woven geotextile filter used in leachate drainage on sanitary landfill

SAS, W., GŁUCHOWSKI, A.: Metodyka wyznaczania modułów sprężystości (E i Mr) na podstawie badania CBR pod obciążeniem cyklicznym
Methods of determination of the modulus of elasticity (E and Mr) from the repeated loading tests CBR

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

RABARIJOELY, S., GARBULEWSKI, K.: Grunty – przykład materiałów z pamięcią
Soils – example of smart materials

POŁOŃSKI, M., ZIÓŁKOWSKA, A.: Wpływ ustawień opcji programu MS Project na sposób aktualizacji harmonogramu i wyznaczanie wskaźników wartości wypracowanej
The effect of MS Project options on schedule update and EVM indicators calculation

RUTKOWSKA, G., KLEPAK, O.: Analiza i ocena występowania błędów w wykonawstwie izolacji termicznej w budynkach jednorodzinnych na podstawie badań kamerą termowizyjną
Analysis and the evaluation of defects in the workmanship of the thermal insulationin single-family buildings on the basis of tests with thermal imaging cameraCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw