Tytuł artykułu: Ocena zmian przepuszczalności geowłókniny zastosowanej jako filtr w systemie ujęcia odcieków ze składowiska odpadów komunalnych

Autorzy: STĘPIEŃ, S., JĘDRYSZEK, M., KODA, E.

Słowa kluczowe: materiały filtracyjne, geowłókniny, wodoprzepuszczalność, kolmatacja

Streszczenie: Zagadnienia filtracji oraz problem kolmatacji geosyntetyków są niezwykle ważne przy projektowaniu systemów drenażowych wód czystych, a szczególnie odcieków ze składowisk odpadów. W artykule przedstawiono wyniki badań wodoprzepuszczalności geowłókniny w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu metodą stałej wysokości naporu hydraulicznego przeprowadzone zgodnie z metodyką podaną w normie PN ISO 11058:2010. Badania przeprowadzono dla próbek geowłókniny „eksploatowanej” pobranych ze składowiska odpadów Radiowo po 12 latach od wbudowania oraz dla próbek tej samej geowłókniny „czystej”. Opisano metodykę badań i przeanalizowano wpływ zakolmatowania geowłókniny na charakterystyki wodoprzepuszczalności i wielkości współczynników przepuszczalności poprzecznej przy spadku wysokości naporu hydraulicznego, wynoszącym 50 mm.

Cytowanie w stylu APA: Stępień, S., Jędryszek, M. & Koda, E. (2012). Ocena zmian przepuszczalności geowłókniny zastosowanej jako filtr w systemie ujęcia odcieków ze składowiska odpadów komunalnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 159-170.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Stępień, Jędryszek & Koda, 2012), następne powołania: (Stępień i inni, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Stępień, Sylwia, Monika Jędryszek, Eugeniusz Koda. "Ocena zmian przepuszczalności geowłókniny zastosowanej jako filtr w systemie ujęcia odcieków ze składowiska odpadów komunalnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 159-170.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Stępień, Jędryszek, & Koda 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Stępień_Jędryszek_Koda_2012_PNIKS, author={Stępień, Sylwia and Jędryszek, Monika and Koda, Eugeniusz}, title={Ocena zmian przepuszczalności geowłókniny zastosowanej jako filtr w systemie ujęcia odcieków ze składowiska odpadów komunalnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A4/art4.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={159-170}}

Pełny tekst PDF


Go Back